Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3352) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 19

Strona 1 z 2
2.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3352)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/533/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1, 3 i 7,


wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji i uchylającą decyzję 2005/749/WE (3). Wspomniana decyzja przewiduje, że państwa członkowskie zobowiązane są zawiesić przywóz z niektórych części Chorwacji żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz niektórych innych żywych ptaków, w tym ptaków domowych oraz jaj wylęgowych tych gatunków, jak również niektórych wyrobów z ptaków. Decyzję 2005/758/WE stosuje się do dnia 31 lipca 2006 r.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 6,

Chorwacja zawiadomiła Komisję, że właściwe organy tego kraju stosują aktualnie środki ochronne równoważne środkom ochronnym stosowanym przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z decyzją Komisji 2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającą decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia czynnika chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu drobiem i innymi ptakami lub wyrobami z ptaków.

Ponadto Chorwacja zawiadomiła Komisję, że niezwłocznie przekaże Komisji informacje o wszelkich zmianach w przyszłości dotyczących sytuacji zdrowotnej zwierząt w Chorwacji, w tym przede wszystkim informacje dotyczące nowych ognisk ptasiej grypy, która może wystąpić u dzikich ptaków. Komisja niezwłocznie powiadomi państwa członkowskie i przekaże im wszystkie informacje otrzymane od władz Chorwacji.

(5)

(2)

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 w południowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r., Komisja przyjęła zakres środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy. Do środków tych zalicza się przede wszystkim decyzję Komisji 2005/758/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia

W świetle tych środków ochronnych zastosowanych przez właściwe organy Chorwacji oraz zobowiązania się Chorwacji do niezwłocznego powiadomienia Komisji o wszelkich zmianach w przyszłości dotyczących sytuacji zdrowotnej zwierząt w odniesieniu do ptasiej grypy, środki ochronne mające zastosowanie w prawodawstwie wspólnotowym dotyczące ognisk ptasiej grypy w tym kraju powinny zostać zmienione w celu umożliwienia przywozu z tych części Chorwacji, dla których właściwe organy Chorwacji nie ustanowiły równoważnych środków ochronnych zgodnie z decyzją 2006/115/WE po potwierdzeniu wystąpienia ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 u dzikich ptaków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 16 z 20062.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3350) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 20062.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L212 - 12 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L212 - 7 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/96 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L212 - 6 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L212 - 3 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.