Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/96 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2006-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 7

Strona 1 z 2
2.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/96 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 i art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z możliwym przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. zaleca się ustalenie innego okresu składania wniosków o wydanie pozwolenia na pierwszy kwartał roku 2007. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1251/96. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(5) (6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/96 (2) przewiduje otwarcie i zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego. Porozumienie w formie wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 (3), zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE (4), przewiduje zwiększenie rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, erga omnes, w wysokości 49 ton w odniesieniu do niektórych świeżych, chłodzonych lub mrożonych tusz kurczaków, w wysokości 4 070 ton w odniesieniu do świeżych, chłodzonych lub mrożonych kawałków kurczaków, w wysokości 1 605 ton w odniesieniu do kawałków z ptactwa oraz w wysokości 201 ton w odniesieniu do świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa z indyka. Zwiększenie kontyngentu w odniesieniu do kawałków z ptactwa sprawia, że środek przewidziany w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1251/96 nie jest konieczny.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1251/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 skreśla się akapit drugi; 2) w art. 5 ust. 1 dodaje się następujący akapit: „Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenie należy składać przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”; 3) załączniki zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 136. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L z 31.5.2001, str. 24). (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (4) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

zmie119 zmie145

L 212/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Nr grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Stosowana stawka (EUR/tony)

Ilość roczna (waga produktu w tonach)

P 1

09.4067

0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 60 0207 14 10 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70

131 149 162 149 162 512 179 134 93 301 231 504 179 134 93 231 795 170 186 170 186 425 205 134 93 339 127 230 415 134 93 339 127 230

6 249

P 2

09.4068

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 19 z 20062.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3352) (1)

 • Dz. U. L212 - 16 z 20062.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3350) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 20062.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L212 - 12 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L212 - 6 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L212 - 3 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.