Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2006-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 1

3.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1181/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 213/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2006

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0707 00 05

052 388 524 999 052 999 388 524 528 999 052 204 220 508 512 999 388 400 508 512 524 528 720 804 999 052 388 512 528 720 804 999 052 400 404 999 052 999 093 098 624 999

55,4 52,4 46,9 51,6 68,1 68,1 86,4 65,3 54,3 68,7 102,5 173,6 207,0 55,0 56,7 119,0 89,1 105,8 80,5 87,0 66,4 115,5 85,0 99,3 91,1 104,0 96,4 81,5 73,7 31,1 176,9 93,9 327,0 282,9 286,9 298,9 120,3 120,3 60,0 63,2 124,3 82,5

0709 90 70 0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90 0809 40 05

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L213 - 4 z 20063.8.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca kwestionariusza dla sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w okresie 2005–2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3274)

  • Dz. U. L213 - 3 z 20063.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.