Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

Data ogłoszenia:2006-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 3

3.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1182/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ilości objęte wnioskami złożonymi do poniedziałku 31 lipca 2006 r. do godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach subkontyngentu II dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż jakość wysoka, złożony do poniedziałku 31 lipca 2006 r. do godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) i przekazany Komisji zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, zostaje uwzględniony do wysokości 6,6787 % ilości objętych wnioskami.

Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otworzyło roczny kontyngent taryfowy na 2 988 387 ton pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został podzielony na trzy subkontyngenty. Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 ustalił wielkość subkontyngentu II (numer porządkowy 09.4124) na 38 000 ton w odniesieniu do roku 2006.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 971/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 51).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L213 - 4 z 20063.8.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca kwestionariusza dla sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w okresie 2005–2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3274)

  • Dz. U. L213 - 1 z 20063.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.