Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca kwestionariusza dla sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w okresie 2005–2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3274)

Data ogłoszenia:2006-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 4

Strona 1 z 3
L 213/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca kwestionariusza dla sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w okresie 2005–2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3274) (2006/534/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 6 dyrektywy Rady 91/692/EWG (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie stosują kwestionariusz zawarty w Załączniku do niniejszej decyzji do sporządzania sprawozdań obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., które należy przesyłać do Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przygotowywania sprawozdań na temat wykonywania wspomnianej dyrektywy na podstawie kwestionariusza lub szkicu opracowanego przez Komisję. Państwa członkowskie przygotowały sprawozdania na temat wykonywania wymienionej dyrektywy w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie z decyzją Komisji 2002/529/WE (2). Drugie sprawozdanie będzie obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 85 z 29.3.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 87). (2) Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 57.

(3) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

3.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/5

ZAŁĄCZNIK Kwestionariusz w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach w okresie 2005–2007 Wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na poniższe pytania: Odpowiedzi powinny być krótkie i jak najbardziej dokładne. Przekazywane informacje, w szczególności dotyczące liczby urządzeń i podjętych działań, mogą zawierać reprezentatywne dane, pod warunkiem że wystarczą one do tego, aby wykazać, że wymogi dyrektywy zostały spełnione. W przypadku sprawozdań obejmujących okresy poprzedzające daty ustanowione w art. 4 dyrektywy 1999/13/WE informacje dotyczące istniejących urządzeń powinny opierać się na najlepszych dostępnych danych szacunkowych dla tych okresów. W przypadku gdy dana sytuacja pozostaje bez zmian, można w kwestionariuszu odnieść się do poprzednich odpowiedzi, przy czym oczywiście możliwości tej nie mają państwa członkowskie po raz pierwszy biorące udział w okresie sprawozdawczym. Jeśli nastąpiły zmiany, należy przedstawić je, udzielając odpowiedzi na nowo. 1. Opis ogólny Jakie są główne cechy ustawodawstwa krajowego konieczne do ustanowienia systemu zatwierdzania lub rejestracji w celu zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy Proszę wymienić szczegółowo zmiany w ustawodawstwie krajowym w okresie sprawozdawczym dotyczące dyrektywy 1999/13/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 213 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L213 - 3 z 20063.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego II na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

  • Dz. U. L213 - 1 z 20063.8.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.