Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 17 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-08-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 17 - Strona 3

Strona 3 z 5

1, Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej Umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur. 3. Umowy oraz inne ustalenia między państwami członkowskimi a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są

tymczasowo stosowane, zostały wymienione w załączniku I lit. b). Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich takich umów i ustaleń z dniem ich wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania. Artykuł 9 Wygaśnięcie Umowy 1. W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku I, wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy odwołujące się do danej umowy wymienionej w załączniku I. 2. W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku I, wygasa jednocześnie niniejsza Umowa.


W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, złożyli podpisy pod

niniejszą Umową.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Luksemburgu, dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szóstego roku w każdym z języków urzędowych Stron.

L 217/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/21

L 217/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.8.2006

8.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/23

ZAŁĄCZNIK I Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy a) Umowy dotyczące usług lotniczych między Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej umowy były już zawarte, podpisane lub stosowane tymczasowo:

— Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Federalnym Austrii a Rządem Macedońskim podpisana w Grazu dnia 8 listopada 1996 r. (zwana dalej „Umową z Austrią”),

— Umowa między Rządem Belgii a Rządem Macedońskim dotycząca transportu lotniczego, podpisana w Brukseli dnia 22 października 1998 r. (zwana dalej „Umową z Belgią”). Umowa powinna być odczytywana w zestawieniu z Protokołem ustaleń sporządzonym w Brukseli dnia 5 października 1998 r.,

— Umowa o transporcie lotniczym między Republiką Czechosłowacką a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 28 lutego 1956 r. (zwana dalej „Umową z Republiką Czeską”),

— Umowa o usługach lotniczych między Rządem Królestwa Danii a Rządem Macedońskim, podpisana w Kopenhadze dnia 20 marca 2000 r. (zwana dalej „Umową z Danią”),

— Umowa o usługach lotniczych między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Macedońskim, podpisana w Skopje dnia 16 lipca 2002 r. (zwana dalej „Umową z Niemcami”),

— Umowa między Rządem Węgier a Rządem Macedońskim dotycząca usług lotniczych, podpisana w Budapeszcie dnia 11 maja 2000 r. (zwana dalej „Umową z Węgrami”),

— Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Macedońskim dotycząca usług lotniczych, podpisana w Skopje dnia 3 lutego 1997 r. (zwana dalej „Umową z Włochami”),

— Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Macedońskim dotycząca usług lotniczych świadczonych pomiędzy i poza terytoriami ich krajów, podpisana w Skopje dnia 6 lutego 1997 r. (zwana dalej „Umową z Niderlandami”),

— Umowa o usługach lotniczych między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Republiki Macedonii, podpisana w Bratysławie dnia 15 maja 2002 r. (zwana dalej „Umową z Republiką Słowacką”),

— Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Macedonii dotycząca regularnych usług lotniczych, podpisana w Ochrydzie dnia 24 marca 1992 r. (zwana dalej „Umową ze Słowenią”). Zmieniona dnia 20 lipca 1992 r. i dnia 6 listopada 1992 r.,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 217 POZ 17 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 31 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionki markerowej przeciw klasycznemu pomorowi świń w celu zwiększenia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3461)

 • Dz. U. L217 - 29 z 20068.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3447) (1)

 • Dz. U. L217 - 28 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L217 - 16 z 20068.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L217 - 8 z 20068.8.2006

  Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L217 - 6 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

 • Dz. U. L217 - 4 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 1 z 20068.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.