Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 17

9.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/555/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


mleko zarówno spełniające, jak i niespełniające norm UE, będą przetwarzać wyłącznie mleko spełniające normy UE. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e),

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Artykuł 1 Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (1), 2004/471/WE (2), 2004/474/WE (3), 2005/271/WE (4), 2005/591/WE (5), 2005/854/WE (6), 2006/14/WE (7), 2006/196/WE (8) i 2006/404/WE (9).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych organów Polski niektóre zakłady w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Niektóre zakłady zakończyły swoją działalność, na którą otrzymały okres przejściowy. Ponadto niektóre zakłady w sektorze mleczarskim, którym wolno przetwarzać

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L L

156 z 30.4.2004, str. 52. 160 z 30.4.2004, str. 58. 160 z 30.4.2004, str. 74. 86 z 5.4.2005, str. 13. 200 z 30.7.2005, str. 96. 316 z 2.12.2005, str. 17. 10 z 14.1.2006, str. 66. 70 z 9.3.2006, str. 80. 156 z 9.6.2006, str. 16.

L 218/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2006

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Zakłady mięsne Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

6 23

02260202 06110206

Zakład Mięsny „NALPOL” Zakład Mięsny „Wierzejki” Jan i Marek Zdanowscy Masarnia Podmiejska Sp. j. Zakład Masarski „ZDRÓJ” s.j. MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki PPHU „LEMIR” Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MARKUZ” – Marian Kuzka PPH „BARTEX” Sp. j. ZPChr R. G. Brońś PW Domak Dariusz Rozum Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo Matuszak Masarnia Ubojnia BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j. PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia Masarnia Wiejska „Dyjak” Rzeźnictwo Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław

29 65 133 138 140 189 205 215 235 240 242 249 254

08610305 12620313 20140101 20060206 22020207 26070201 30070209 30120317 30250102 30280205 30280301 32050203 32080201

Mięso drobiowe Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

35 52

24020605 32050501

Chłodnie Składowe „Delico” S.C. Zakład Drobiarski „Kardrob” Krystyna Skierska

Zakłady mięsne o niskiej zdolności wytwórczej Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

5

Zakład Przetwórstwa Mięsa w Paczkowie PPH „Kalmar” spółka jawna E.A.M. Kaleta, Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków

9.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/19

Sektor rybny Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

17

22121821

„Szprot” s.c. R. Giedryś i K. Krzymuski

Sektor mleczarski Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

6 8 18 32 41 43 87 91 95

02201611 04041603 08611601 10021602 12111602 12171601 28071602 30031601 30111603

OSM Trzebnica ZM w Brzozowie, Brzozowo OSM Gorzów Wlkp. OSM „Proszkownia” ZPJ „Magda” Podhalańska SM w Zakopanem SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie Rolnicza SM „Rolmlecz” Zakład Mleczarski w Gnieźnie „Champion” Sp. z o.o

Zakłady, którym wolno przetwarzać mleko zarówno spełniające, jak i niespełniające norm UE

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

2 7 18 21 30 47

B1 20021601 A 20101601 B1 14201603 B1 20051601 B1 20631601 B1 14361601

SM Łapy „Polser” Sp. z o.o OSM Raciąż OSM Hajnówka SM „Sudowia” w Suwałkach RSM „Rolmlecz”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 22 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L218 - 20 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456) (1)

 • Dz. U. L218 - 12 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

 • Dz. U. L218 - 10 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

 • Dz. U. L218 - 3 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L218 - 1 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.