Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2006-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 22

Strona 1 z 2
L 218/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej (2006/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (4)

z rozszerzeniem od: i) eksportującego producenta na Białorusi wspólnie z przedsiębiorstwami mającymi siedziby w Austrii, na Litwie i w Rosji; ii) eksportującego producenta w Rosji wspólnie z przedsiębiorstwami mającymi siedziby w Rosji i Austrii; oraz iii) eksportującego producenta w Rosji wspólnie z przedsiębiorstwem, które w momencie przyjęcia zobowiązań miało siedzibę na Cyprze. W drodze rozporządzenia (WE) nr 858/2005 (6) Komisja przyjęła nowe zobowiązania od wyżej wymienionych producentów eksportujących do dnia 13 kwietnia 2006 r.

PROCEDURA (1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (EWG) nr 3068/92 (2) („rozporządzenie pierwotne”), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz chlorku potasu („potaż” lub „produkt objęty postępowaniem”) pochodzącego m.in. z Białorusi i Rosji. W następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie z art. 11 ust. 2 i przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („poprzednie dochodzenie”) Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 969/2000 (3), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane, i zmieniła formę środków. Środki, o których mowa, zostały nałożone w formie ustalonej stawki, wyrażonej w euro na tonę, w stosunku do różnych kategorii i gatunków potażu. W drodze rozporządzenia (WE) nr 992/2004 (4) Rada przewidziała zwolnienie z ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. („UE-10”), dokonywane na warunkach szczególnych zobowiązań („zobowiązania związane z rozszerzeniem”), i upoważniła Komisję do przyjęcia tych zobowiązań. Na tej podstawie i zgodnie z art. 8, art. 11 ust. 3, art. 21 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego Komisja w drodze rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 (5) przyjęła zobowiązania związane

(2)

W następstwie dwóch odrębnych dochodzeń w sprawie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o które wnioski złożyli rosyjscy producenci eksportujący – JSC Silvinit i JSC Uralkali, Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1891/2005, zmieniła rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 i zastąpiła stałe stawki ceł indywidualnymi cłami ad valorem w odniesieniu do wszystkich rodzajów potażu wytwarzanych przez wymienione przedsiębiorstwa rosyjskie. Komisja przyjęła, w drodze decyzji 2005/802/WE (7), zobowiązania złożone przez JSC Silvinit i JSC Uralkali. W tamtym okresie JSC Silvinit posiadało wyłącznego dystrybutora – JSC International Potash Company w Moskwie – z którym wspólnie złożyło zobowiązanie.

(6)

(3)

W styczniu 2006 r. JSC Silvinit poinformowało Komisję, że zamierza zmienić swoje kanały sprzedaży do Wspólnoty i współpracować z Polyfer Handels GmbH, Wiedeń, Austria jako dystrybutorem. Aby uwzględnić tę zmianę, JSC Silvinit złożyło wniosek o dokonanie stosownej zmiany odpowiednich przepisów decyzji 2005/802/WE. W tym celu JSC Silvinit wraz z JSC International Potash Company i Polyfer Handels GmbH wspólnie złożyły zmienione zobowiązanie. Stwierdzono, że włączenie Polyfer Handels GmbH jako dystrybutora do kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez JSC Silvinit nie wpłynie na wykonalność i skuteczne monitorowanie zobowiązania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 20 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456) (1)

 • Dz. U. L218 - 17 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462) (1)

 • Dz. U. L218 - 12 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

 • Dz. U. L218 - 10 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

 • Dz. U. L218 - 3 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L218 - 1 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.