Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

Data ogłoszenia:2006-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 5

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta

(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

9.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/5

3. Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku II.


3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5 zawierają uwagę figurującą w załączniku III.

Artykuł 11 1. Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zwalnia się z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

Artykuł 8 W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto, może złożyć do agencji interwencyjnej wniosek o dostarczenia innej partii jęczmienia o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku II. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12 Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniem, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku II. W ciągu dwóch godzin od upłynięcia terminu składania ofert ustanowionego w art. 5 ust. 1 czeska agencja interwencyjna powiadamia Komisję o złożonych ofertach. Jeśli nie została złożona żadna oferta, Republika Czeska powiadamia o tym Komisję w tym samym terminie. Jeśli Republika Czeska nie prześle Komisji żadnego powiadomienia we wskazanym terminie, Komisja uzna, że w danym państwie członkowskim nie złożono żadnej oferty.

Artykuł 9 1. Jeśli wyprowadzenie jęczmienia z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, nie naruszając możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

Powiadomień, o których mowa w pierwszym akapicie, dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku IV. Oferenci pozostają anonimowi.

Artykuł 13 1. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 Komisja ustanawia minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w stosunku do otrzymanych ofert zgodnie z art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

2. Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza kosztami związanymi z analizami, o których wynikach mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 22 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L218 - 20 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456) (1)

 • Dz. U. L218 - 17 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462) (1)

 • Dz. U. L218 - 12 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

 • Dz. U. L218 - 10 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

 • Dz. U. L218 - 1 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.