Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

Data ogłoszenia:2006-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 5

2. W przypadku gdy ustalenie ceny minimalnej zgodnie z ust. 1 doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej ilości dostępnej dla państwa członkowskiego, oprócz ustalenia tej ceny, w odniesieniu do ilości oferowanych na poziomie ceny minimalnej można zastosować współczynnik przydziału tak, aby nie przekroczyć maksymalnej ilości dostępnej w danym państwie członkowskim.

Artykuł 10 Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą jęczmienia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr Artykuł 14 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


L 218/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

9.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/7

ZAŁĄCZNIK I

Miejsce przechowywania

Ilość (w tonach)

Gent

53 665

ZAŁĄCZNIK II Powiadomienie Komisji o odmowie przyjęcia lub ewentualnym wniosku o wymianę partii w ramach stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii Formularz (*) (Rozporządzenie (WE) nr 1200/2006) — Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta: — Data przetargu: — Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:

Numer partii Ilość w tonach Adres silosu Uzasadnienie odmowy przejęcia

Ciężar właściwy (kg/hl) % ziarna kiełkującego % innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz) % elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości — Inne

— — — —

(*) Należy przesłać do DG AGRI (D.2).

L 218/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2006

ZAŁĄCZNIK III Zapisy, o których mowa w art. 10 — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006 Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006 Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006 Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006 Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006 Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006 Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006 Orge d’intervention ne donnant pas lieu ą restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006 Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006 Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006 Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006 Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

— w języku niderlandzkim: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006 — w języku polskim: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

— w języku portugalskim: Cevada de intervenćão sem aplicaćão de uma restituićão ou imposićão, Regulamento (CE) n.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 22 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L218 - 20 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456) (1)

 • Dz. U. L218 - 17 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462) (1)

 • Dz. U. L218 - 12 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

 • Dz. U. L218 - 10 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

 • Dz. U. L218 - 1 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.