Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

Data ogłoszenia:2006-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 5
o 1200/2006 — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006 Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006 Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006 Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.

9.8.2006


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/9

ZAŁĄCZNIK IV Powiadomienie Komisji o ofertach otrzymanych w ramach stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii Formularz (*) [Rozporządzenie (WE) nr 1200/2006]

1

2

3

4

5 Bonifikaty (+) Potrącenia (–) (w EUR/tonę) (dla pamięci)

6

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Dopuszczalna ilość (w tonach)

Cena oferowana (w EUR/tonę) (1)

Koszty handlowe (2) (w EUR/tonę)

1 2 3 itd.

Wskazać całkowite oferowane ilości (w tym oferty odrzucone złożone w odniesieniu do tej samej partii): (w tonach). (1) Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem. (2) Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.

(*) Należy przesłać do DG AGRI (D.2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 218 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 22 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L218 - 20 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3456) (1)

 • Dz. U. L218 - 17 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3462) (1)

 • Dz. U. L218 - 12 z 20069.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3331)

 • Dz. U. L218 - 10 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007

 • Dz. U. L218 - 1 z 20069.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.