Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

Data ogłoszenia:2006-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 3

Strona 1 z 2
26.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

stwa, które albo nie zgłosiły się, albo nie współpracowały w dochodzeniu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),


uwzględniając art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii (2),

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 74/2004 stanowi, że jeśli nowy producent eksportujący w Indiach przedstawi Komisji wystarczające dowody na to, że nie dokonywał wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia, do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września 2002 r.) („pierwsze kryterium”) oraz że nie jest związany z żadnym indyjskim eksporterem ani producentem podlegającym środkom antysubsydyjnym nałożonym na mocy wspomnianego rozporządzenia („drugie kryterium”), a także rzeczywiście dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem, na którym oparte są środki, lub stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu do Wspólnoty znaczącej ilości produktu objętego postępowaniem („trzecie kryterium”), wówczas art. 1 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia może zostać zmieniony poprzez przyznanie nowemu producentowi eksportującemu stawki celnej mającej zastosowanie względem przedsiębiorstw współpracujących nie objętych próbą, wynoszącej 7,6 %.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzeniem (WE) nr 2143/2004 (3) do wykazu indyjskich eksporterów/producentów, zawartego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 74/2004, dodano piętnaście przedsiębiorstw.

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 74/2004, ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny sklasyfikowanej w ramach kodów CN ex 6302 21 00 (kody TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (kod TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (kod TARIC 6302 31 00 90) oraz ex 6302 32 90 (kod TARIC 6302 32 90 19), pochodzącej z Indii. Mając na uwadze dużą liczbę współpracujących stron, dobrano próbę indyjskich producentów eksportujących. Na przedsiębiorstwa włączone do próby nałożono indywidualne stawki celne od 4,4 % do 10,4 %, natomiast względem innych przedsiębiorstw współpracujących, niewłączonych do próby, zastosowano stawkę celną 7,6 %. Stawka celna w wysokości 10,4 % została nałożona na przedsiębior-

B. WNIOSKI NOWYCH EKSPORTERÓW/ PRODUCENTÓW (4)

Trzynaście indyjskich przedsiębiorstw złożyło wniosek o przyznanie im takiego samego statusu („status nowego eksportera/producenta”), jak przedsiębiorstwom współpracującym w pierwotnym dochodzeniu, których nie objęto próbą.

(5)

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 12 z 17.1.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2143/2004 (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 1).

Cztery indyjskie przedsiębiorstwa domagające się przyznania im statusu nowego eksportera/producenta nie udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ani nie dostarczyły informacji dodatkowych wymaganych po tym, jak przedsiębiorstwa te udzieliły niekompletnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. W związku z powyższym nie można było sprawdzić, czy przedsiębiorstwa te spełniły kryteria, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004, i ich wnioski musiały zostać odrzucone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 54 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L22 - 52 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L22 - 51 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania ośmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L22 - 34 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją

 • Dz. U. L22 - 32 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L22 - 24 z 200626.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (1)

 • Dz. U. L22 - 22 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L22 - 21 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L22 - 20 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 18 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L22 - 12 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L22 - 10 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 5 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 123/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii

 • Dz. U. L22 - 1 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.