Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady

Data ogłoszenia:2006-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 32

L 22/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady (2006/34/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1, uwzględniając art. 2 ust. 2 załącznika IIa do regulaminu Rady (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Artykuł 1 załącznika IIa regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1 Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 118 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, stan ludności ogółem każdego Państwa Członkowskiego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi:

Artykuł 11 ust. 5 regulaminu Rady (zwanego dalej „regulaminem”) przewiduje, że jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną oraz jeżeli jeden z członków Rady o to wystąpi, sprawdza się, czy Państwa Członkowskie stanowiące tę większość reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii, obliczonej zgodnie z danymi liczbowymi odnoszącymi się do stanu ludności określonego w art. 1 załącznika IIa do regulaminu. Artykuł 2 ust. 2 załącznika IIa do regulaminu dotyczący warunków stosowania postanowień dotyczących ważenia głosów w Radzie przewiduje, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1 tego załącznika. W związku z tym regulamin powinien zostać zmieniony,

Państwo Członkowskie

Stan ludności (x 1 000)

Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo Włochy Hiszpania Polska Niderlandy Grecja Portugalia Belgia

82 500,8 62 370,8 60 063,2 58 462,4 43 038,0 38 173,8 16 305,5 11 073,0 10 529,3 10 445,9

(2)

(3)

(1) Decyzja 2004/338/WE, Euratom z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22). Decyzja zmieniona decyzją 2004/701/WE, Euratom (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 15).

26.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/33

Państwo Członkowskie

Stan ludności (x 1 000)

Państwo Członkowskie

Stan ludności (x 1 000)

Republika Czeska Węgry Szwecja Austria Dania Słowacja Finlandia Irlandia Litwa Łotwa Słowenia Estonia Cypr

10 220,6 10 097,5 9 011,4 8 206,5 5 411,4 5 384,8 5 236,6 4 109,2 3 425,3 2 306,4 1 997,6 1 347,0 749,2

Luksemburg Malta Razem próg (62 %)

455,0 402,7 461 324,0 286 020,9”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 54 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L22 - 52 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L22 - 51 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania ośmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L22 - 34 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją

 • Dz. U. L22 - 24 z 200626.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (1)

 • Dz. U. L22 - 22 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L22 - 21 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L22 - 20 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 18 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L22 - 12 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L22 - 10 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 5 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 123/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii

 • Dz. U. L22 - 3 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L22 - 1 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.