Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

Data ogłoszenia:2006-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 52

Strona 1 z 2
L 22/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 grudnia 2005 r. przyjmująca zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii (2006/37/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przez indyjskie przedsiębiorstwo, tj. Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. („przedsiębiorstwo”).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 8, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 13, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

W grudniu 2003 r. przedsiębiorstwo poinformowało Komisję o zamiarze dobrowolnego wycofania swojego zobowiązania. Tym samym decyzja Komisji w sprawie przyjęcia zobowiązania została uchylona decyzją Komisji 2004/225/WE (6).

W lutym 2004 r. dochodzenie w sprawie absorpcji dotyczące przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chin zostało zakończone rozporządzeniem Rady (WE) nr 236/2004 (7), na mocy którego zwiększono stawkę ostatecznego cła antydumpingowego w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej z 21 % do 33,7 %.

B. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE (1)

(5)

W czerwcu 2002 r. rozporządzeniem (WE) nr 1338/2002 (3) Rada nałożyła ostateczne cła wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii. Tego samego dnia Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1339/2002 (4) ostateczne cła antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii. W ramach tych postępowań Komisja decyzją 2002/611/WE (5) przyjęła zobowiązanie cenowe złożone

W grudniu 2004 r. przedsiębiorstwo złożyło wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 19 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, którego zakres ograniczony byłby do zbadania możliwości przywrócenia jego zobowiązania.

(6)

(2)

Wniosek ten zawierał wystarczające dowody na zaistnienie znaczącej zmiany w okolicznościach, które wystąpiły od momentu gdy przedsiębiorstwo dobrowolnie wycofało swoje zobowiązanie. Dlatego też przedsiębiorstwo wyraziło wolę ponownego złożenia pierwotnego zobowiązania i stwierdziło, że z uwagi na zmiany okoliczności takie zobowiązanie będzie skuteczne i wykonalne.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004. (3) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 492/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 6). (4) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 492/2004. (5) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, str. 36.

(7)

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (8).

(6) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 29. (7) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 17. (8) Dz.U. C 101 z 27.4.2005, str. 34.

26.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/53

C. PRZYJĘCIE ZOBOWIĄZANIA (8)

(14)

Szczegóły dotyczące aspektów proceduralnych i ustaleń wynikających z dochodzenia przeglądowego są wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 123/2006 (1) zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze oraz rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 22 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 54 z 200626.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego, pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L22 - 51 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania ośmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L22 - 34 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków ujętych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją

 • Dz. U. L22 - 32 z 200626.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca regulamin Rady

 • Dz. U. L22 - 24 z 200626.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (1)

 • Dz. U. L22 - 22 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L22 - 21 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L22 - 20 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 18 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L22 - 12 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L22 - 10 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 5 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 123/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego m.in. z Indii

 • Dz. U. L22 - 3 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L22 - 1 z 200626.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 121/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.