Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/115/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3585) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 11

Strona 1 z 10
15.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 sierpnia 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/115/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3585)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/563/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

do innych państw członkowskich i państw trzecich poprzez międzynarodowy handel żywymi ptakami lub otrzymanymi z nich produktami.

(2)

W kilku państwach członkowskich podejrzewa się lub stwierdzono przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków („HPAI”) wywołanej przez wirusa podtypu H5N1, dalej zwanej „HPAI H5N1”. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, Komisja przyjęła decyzję 2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającą decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (4). Środki ustanowione dyrektywą Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania grypy ptaków (5) zostały poddane gruntownemu przeglądowi w świetle najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej związanych z ptasią grypą zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, rozwoju nowych metod laboratoryjnych i szczepionek oraz doświadczeń zdobytych podczas pojawienia się ognisk tej choroby w ostatnim czasie we Wspólnocie, a także w krajach trzecich. Biorąc pod uwagę ten przegląd, dyrektywa 92/40/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (6), która ma zostać przetransponowana przez państwa członkowskie do dnia 1 lipca 2007 r.

(3)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego z dzikiego ptactwa na ptaki domowe, w szczególności drób, oraz rozprzestrzenienia się z jednego państwa członkowskiego

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 590/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 8).

(4) Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 28. Decyzja zmieniona decyzją 2006/277/WE (Dz.U. L 103 z 12.4.2006, str. 29). (5) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (6) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 8 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L222 - 6 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 69. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L222 - 4 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 700/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych produktów upraw kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L222 - 3 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 i rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L222 - 1 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.