Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 i rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

Data ogłoszenia:2006-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 3

15.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1226/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 i rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Uwzględniając sytuację na rynku masła i ilości masła w magazynach interwencyjnych, masło składowane przed dniem 1 stycznia 2005 r. powinno być wystawione do sprzedaży. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 oraz (WE) nr 1898/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(4)

(5)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2) stanowi, że masło pochodzące ze skupu interwencyjnego oddane do sprzedaży musiało zostać przyjęte do składowania przed dniem 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (3) masło pochodzące ze skupu interwencyjnego, nabyte na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w celu sprzedaży po obniżonych cenach, musiało być przyjęte do składowania przed dniem 1 stycznia 2004 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 21 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 datę „1 stycznia 2004 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2005 r.”. Artykuł 2 W art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 datę „1 stycznia 2004 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2005 r.”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20). (3) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 11 z 200615.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/115/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3585) (1)

 • Dz. U. L222 - 8 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L222 - 6 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 69. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L222 - 4 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 700/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych produktów upraw kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L222 - 1 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.