Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 700/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych produktów upraw kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

Data ogłoszenia:2006-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 4

L 222/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1227/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 700/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych produktów upraw kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

zatwierdzone decyzją Rady 2005/4/WE (7), przewiduje stosowanie preferencyjnych warunków przywozu kwiatów pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy od dnia 1 stycznia 2005 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu (8), zatwierdzone decyzją Rady 2006/67/WE (9), przewiduje stosowanie preferencyjnych warunków przywozu kwiatów pochodzących z Jordanii od dnia 1 stycznia 2006 r.

(1)

Z dniem 1 maja 2004 r. Cypr przystąpił do Wspólnoty.

(2)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Izraelem (2), zatwierdzone decyzją Rady 2003/917/WE (3), przewiduje stosowanie preferencyjnych warunków przywozu kwiatów pochodzących z Izraela od dnia 1 stycznia 2004 r.

Dlatego nie są już wymagane szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych produktów upraw kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 700/88 (10), jak również inne środki zarządzania.

(7)

Rozporządzenie (EWG) nr 700/88 należy w związku z tym uchylić. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne opinią Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin,

(8) (3)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia Protokołów 1 i 3 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Marokiem (4), zatwierdzone decyzją Rady 2003/914/WE (5), przewiduje stosowanie preferencyjnych warunków przywozu kwiatów pochodzących z Maroka od dnia 1 stycznia 2004 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Rozporządzenie (EWG) nr 700/88 zostaje uchylone.

(4)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do przejściowego Układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską (6),

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1). (2) Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 67. (3) Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65. (4) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 119. (5) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 117. (6) Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 6.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

(7) (8) (9) (10) Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4. Dz.U. L 41 z 13.2.2006, str. 3. Dz.U. L 41 z 13.2.2006, str. 1. Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97/WE (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).

15.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 222 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 11 z 200615.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/115/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3585) (1)

 • Dz. U. L222 - 8 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L222 - 6 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 69. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L222 - 3 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 i rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L222 - 1 z 200615.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.