Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3582)

Data ogłoszenia:2006-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 28

L 225/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3582) (2006/564/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

Wdrożenie środków nadzwyczajnych określonych w decyzji 2003/766/WE było w 2005 r. kilkakrotnie przedmiotem oceny Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin. Stwierdzono, że środki nadzwyczajne służące zwalczaniu organizmu na obszarach, gdzie do tej pory nie stwierdzano jego występowania, powinny zostać uzupełnione o środki zapobiegające jego rozprzestrzenianiu się na wszystkich innych obszarach.

(4)

Należy zatem 2003/766/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1)

Decyzja Komisji 2003/766/WE (2) zobowiązuje państwa czlonkowskie do podjęcia środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte (dalej zwanego „organizmem”) w odniesieniu do obszarów innych niż te, w których stwierdzono jego występowanie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2003/766/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Z ocen dokonanych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w latach 2003, 2004 i 2005 w państwach członkowskich oraz z dodatkowych informacji pochodzących z urzędowych badań przeprowadzonych przez państwa członkowskie w latach 2004 i 2005 wynika, że organizm występuje na niektórych obszarach we Wspólnocie. Większa część terytorium Wspólnoty jest jednak wolna od organizmu.

1) wprowadza się art. 4a i art. 4b w następującym brzmieniu:

„Artykuł 4a 1. Jeśli wyniki badań, o których mowa w art. 2, w ciągu więcej niż dwóch kolejnych lat potwierdzą obecność organizmu na części terytorium państw członkowskich, wówczas państwa członkowskie określą strefy obejmujące te części ich terytoriów, w których stwierdzono występowanie organizmu (»strefy porażone«).

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 49.

17.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/29

2. Państwa członkowskie stosują przepisy art. 4 lub, w razie istnienia dowodów potwierdzających, że organizm nie może już zostać zwalczony, organizują roczne programy w strefach porażonych i ich otoczeniu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmu ze stref porażonych na obszary wolne od organizmu (»programy zapobiegawcze«). Artykuł 4b Na polach kukurydzy w strefie rozciągającej się na co najmniej 2 500 m od pasów startowych lub wszelkich innych obszarów poruszania się samolotów w obrębie portów lotniczych, gdzie istnieją dowody wysokiego ryzyka przedostania się organizmów, podejmuje się następujące środki: — rotacja upraw w sposób, według którego kukurydza jest uprawiana tylko raz podczas każdego okresu dwóch kolejnych lat, lub — intensywne monitorowanie obecności organizmu przy użyciu odpowiednich pułapek opartych na feromonach płciowych oraz, w razie wykrycia organizmu, podjęcie środków zgodnych z art. 3 i 4.”;

2) w art. 5 dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„— powierzchni stref, o których mowa w art. 4a ust. 1, oraz wszelkich zmian tych powierzchni,

— programów zapobiegawczych, o których mowa w art. 4a ust. 2, oraz wszelkich zmian w tych programach.”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 30 z 200617.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność

 • Dz. U. L225 - 27 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L225 - 26 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L225 - 24 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L225 - 22 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L225 - 21 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2973/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim

 • Dz. U. L225 - 14 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 5 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 3 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do ceftiofuru oraz monoleinianu i trioleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L225 - 1 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.