Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 30

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność

Data ogłoszenia:2006-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 30

L 225/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2006

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność (2006/565/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NINIEJSZYM ZALECA, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

1. Dokładne wyznaczenie stref porażonych zgodnie z art. 4a ust. 1 decyzji 2003/766/WE powinno opierać się na uznanych naukowych zasadach, biologii organizmu, stopniu porażenia i systemie produkcji kukurydzy w danym państwie członkowskim.


a także mając na uwadze, co następuje: Wyznaczenie stref porażonych powinno zostać poddane rewizji, gdy w okresie co najmniej dwóch kolejnych lat uzyskane zostaną podobne wyniki przy badaniu nieobecności lub obecności organizmu, określonym w art. 2 decyzji 2003/766/WE.

(1)

Decyzja Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (1) („organizm”) przewiduje ograniczenia dotyczące uprawy kukurydzy na obszarach wcześniej uznawanych za wolne od tego organizmu, a gdzie organizm ten wykryto, jak również na obszarach, gdzie już występuje.

2. Do celów wdrożenia programów zapobiegania, o których mowa w art. 4a ust. 2 decyzji 2003/766/WE, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę następujące zasady: a) środki ograniczające rozprzestrzenianie się organizmu ze stref porażenia na obszary wolne od tego organizmu („środki zapobiegania rozprzestrzenianiu”). Środki takie powinny zostać wprowadzone w strefie („strefa zapobiegania rozprzestrzenianiu”) obejmującej co najmniej 10 km strefy porażenia i co najmniej 30 km strefy wolnej od porażenia.

(2)

Zgodnie z art. 4a ust. 2 decyzji 2003/766/WE państwa członkowskie mogą organizować roczne programy zapobiegania w strefach porażenia i w ich pobliżu celem ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmu ze stref porażonych na obszary od niego wolne.

(3)

W celu ułatwienia skoordynowanego sposobu działania w ramach wspomnianych programów zapobiegania należy określić wytyczne techniczne.

W strefie zapobiegania rozprzestrzenianiu państwa członkowskie powinny dopilnować, aby na polach kukurydzy: — rotacja upraw odbywała się w sposób, według którego kukurydza jest uprawiana tylko raz podczas każdego okresu dwóch kolejnych lat, lub — rotacja upraw odbywała się w sposób, według którego kukurydza może być uprawiana dwa razy podczas każdego okresu trzech kolejnych lat i, w powiązaniu z lokalnym systemem prognozowania rozwoju organizmu, co najmniej jedna z tych dwóch upraw kukurydzy jest wysiewana dopiero po pojawieniu się larw, lub — rotacja upraw odbywała się w sposób, według którego kukurydza może być uprawiana dwa razy podczas każdego okresu trzech kolejnych lat, każdorazowo z stosowaniem właściwych środków owadobójczych przeciwko dorosłym owadom lub innych środków lub postępowania o podobnym poziomie skuteczności walki z organizmem;

(4)

Programy zapobiegawcze powinny opierać się na uznanych naukowych zasadach, biologii organizmu, stopniu porażenia i systemie produkcji kukurydzy w danym państwie członkowskim.

(5)

Podczas opracowywania wytycznych technicznych uwzględniono prace i doświadczenie organów krajowych w państwach członkowskich odpowiedzialnych za kontrolę organizmu.

(6)

Wytyczne techniczne przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 49. Decyzja zmieniona decyzją 2006/564/WE (patrz: str. 28 niniejszego Dziennika Urzedowego).

17.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/31

b) środki w ramach globalnego zarządzania walką ze szkodnikami w pozostałej strefie porażenia w celu zmniejszenia możliwości dalszego rozprzestrzeniania się organizmu i zagwarantowania trwałej produkcji kukurydzy („środki powstrzymujące”);

opartych na feromonach płciowych, biorąc pod uwagę miejscowe warunki i cechy strefy zapobiegania rozprzestrzenianiu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

c) obecność organizmu w wolnej od porażenia części strefy zapobiegania rozprzestrzenianiu powinna być intensywnie monitorowana przy użyciu odpowiednich pułapek

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 225 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 28 z 200617.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3582)

 • Dz. U. L225 - 27 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L225 - 26 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L225 - 24 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L225 - 22 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L225 - 21 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2973/79 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim

 • Dz. U. L225 - 14 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 5 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L225 - 3 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do ceftiofuru oraz monoleinianu i trioleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L225 - 1 z 200617.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.