Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 226 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie planowanego przez Niemcy programu pomocy Zwolnienie z podatku od nabycia nieruchomości w przypadku fuzji przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych w nowych krajach związkowych – w odniesieniu do sytuacji na obszarze obejmującym rynek pracy w Berlinie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4434) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 226 POZ 16

Strona 1 z 8
L 226/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie planowanego przez Niemcy programu pomocy „Zwolnienie z podatku od nabycia nieruchomości w przypadku fuzji przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych w nowych krajach związkowych” – w odniesieniu do sytuacji na obszarze obejmującym rynek pracy w Berlinie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4434)


(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/566/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Po spotkaniu w dniu 10 kwietnia 2004 r., na którym Niemcy zapowiedziały przedstawienie dodatkowych informacji na temat tego programu pomocy, pismem z dnia 26 kwietnia 2004 r. Niemcy złożyły wniosek o przedłużenie terminu, na które otrzymały zgodę przekazaną pismem z dnia 10 maja 2004 r. Niemcy przekazały Komisji dodatkowe informacje w piśmie z dnia 14 maja 2004 r., które zostało zarejestrowane tego samego dnia. Pismami z dnia 30 czerwca i 14 września 2004 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje na temat tego programu pomocy. Niemcy przekazały informacje w pismach z dnia 29 lipca oraz z dnia 15 października 2004 r., które zostały zarejestrowane dnia 29 lipca oraz dnia 6 października 2004 r. W piśmie z dnia 1 grudnia 2004 r. Komisja poinformowała Niemcy o swojej decyzji o niezgłaszaniu zastrzeżeń w stosunku do tych części programu pomocy, które ograniczają się do obszarów objętych pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE (2) w nowych krajach związkowych. Ponadto Komisja poinformowała Niemcy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w stosunku do Berlina oraz tych części Brandenburgii, które zalicza się do obszaru obejmującego rynek pracy w Berlinie i które są obszarami objętymi pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE (3).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

po wezwaniu wszystkich zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z powyższymi postanowieniami (1) i uwzględniając te uwagi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 16 stycznia 2004 r., które zostało zarejestrowane dnia 19 stycznia, Niemcy zgłosiły program pomocy „Zwolnienie z podatku od nabycia nieruchomości w przypadku fuzji przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych w nowych krajach związkowych”.

(2)

Pismem z dnia 17 lutego 2004 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje. Niemcy przekazały je w piśmie z dnia 17 marca 2004 r., które zostało zarejestrowane dnia 19 marca.

(1) Dz.U. C 53 z 3.3.2005, str. 18.

(2) Brandenburgia (z wyjątkiem obszarów zaliczanych do obszaru obejmującego rynek pracy w Berlinie), Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia. (3) Patrz: spis obszarów objętych pomocą w Niemczech, pomoc państwa N 195/99, C 47/99 i N 641/02.

18.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/17

(6)

Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 3 marca 2005 r. W decyzji Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowego programu pomocy (4). Komisja nie otrzymała jednak żadnych uwag od innych zainteresowanych stron. Niemcy przedłożyły swoje uwagi w piśmie z dnia 14 lutego 2005 r. 2. PROGRAM POMOCY 2.1. Kontekst

(12)

(7)

Niemcy podkreślają, że równowagi między popytem a podażą nie można osiągnąć jedynie dzięki likwidacji nadmiernej podaży, lecz także oferując mieszkania, których jakość odpowiada faktycznym wymaganiom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 226 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 14 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1213/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L226 - 12 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L226 - 10 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

 • Dz. U. L226 - 7 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w sprawie zasad stosowania dodatkowych ceł w przywozie owoców i warzyw

 • Dz. U. L226 - 5 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 929/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

 • Dz. U. L226 - 3 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 902/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych produktów z wieprzowiny

 • Dz. U. L226 - 1 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.