Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 226 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w sprawie zasad stosowania dodatkowych ceł w przywozie owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2006-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 226 POZ 7

18.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w sprawie zasad stosowania dodatkowych ceł w przywozie owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

i 2005, należy odpowiednio dostosować wartości progowe dla dodatkowych opłat celnych za jabłka. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1555/96. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. świeżych owoców i warzyw,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w szczególności jego art. 33 ust. 1, jasno określa warunki, które muszą zostać spełnione, jeśli Komisja ma nałożyć dodatkowe cła przywozowe. Ze względu na jasność i pewność prawną należy zatem użyć tego samego sformułowania w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1555/96 z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania dodatkowych ceł w przywozie owoców i warzyw (2). Rozporządzenie (WE) nr 1555/96 przewiduje nadzór przywozu produktów wymienionych w Załączniku do wspomnianego rozporządzenia. Nadzór ten przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3). Do celów art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa (4) zawartego podczas Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych i w świetle najnowszych dostępnych danych na lata 2003, 2004

Artykuł 1 Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1555/96 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Jeżeli okaże się, że dla jednego z produktów i dla jednego z okresów wymienionych w Załączniku ilość wprowadzona do swobodnego obrotu przekracza odpowiednią wielkość progową, Komisja nałoży dodatkowe cło, chyba że jest mało prawdopodobne, by przywóz taki doprowadził do zaburzeń na rynku Wspólnoty lub skutki byłyby nieproporcjonalne do zamierzonego celu.”. Artykuł 2 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 808/2006 (Dz.U. L 147 z 31.5.2006, str. 9). 3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35). (4) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

L 226/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej przedstawione opisy produktów mają charakter wyłącznie orientacyjny. Do celów niniejszego Załącznika zakres dodatkowych opłat celnych określony jest przez zakres kodów CN istniejących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Nr porządkowy Wartości progowe (w tonach)

kod CN

Opis

Okres progowy

78.0015 78.0020 78.0065 78.0075 78.0085 78.0100 78.0110 78.0120 78.0130

0702 00 00

pomidory

— od 1 października do 31 maja — od 1 czerwca do 30 września

260 534 18 280 9 278 11 060 90 600 68 401 271 073 150 169 94 492

0707 00 05

ogórki

— od 1 maja do 31 października — od 1 listopada do 30 kwietnia

0709 10 00 0709 90 70 0805 10 20 0805 20 10 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 0805 50 10

karczochy cukinie pomarańcze klementynki mandarynki (w tym tangeryny i satsuma); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

— od 1 listopada do 30 czerwca — od 1 stycznia do 31 grudnia — od 1 grudnia do 31 maja — od 1 listopada do końca lutego — od 1 listopada do końca lutego

78.0155 78.0160 78.0170 78.0175 78.0180 78.0220 78.0235 78.0250 78.0265 78.0270 78.0280

cytryny

— od 1 czerwca do 31 grudnia — od 1 stycznia do 31 maja

301 899 34 287 189 604 922 228 51 920 263 711 33 052 4 569 46 088 17 411 11 155”

0806 10 10 0808 10 80

winogrona stołowe jabłka

— od 21 lipca do 20 listopada — od 1 stycznia do 31 sierpnia — od 1 września do 31 grudnia

0808 20 50

gruszki

— od 1 stycznia do 30 kwietnia — od 1 czerwca do 31 grudnia

0809 10 00 0809 20 95 0809 30 0809 40 05

morele czereśnie brzoskwinie, łącznie z nektarynami śliwki

— od 1 czerwca do 31 lipca — od 21 maja do 10 sierpnia — od 11 czerwca do 30 września — od 11 czerwca do 30 września

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 226 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 16 z 200618.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie planowanego przez Niemcy programu pomocy Zwolnienie z podatku od nabycia nieruchomości w przypadku fuzji przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych w nowych krajach związkowych – w odniesieniu do sytuacji na obszarze obejmującym rynek pracy w Berlinie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4434) (1)

 • Dz. U. L226 - 14 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1213/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L226 - 12 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L226 - 10 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L226 - 9 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (brzoskwinie)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 929/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

 • Dz. U. L226 - 3 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 902/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych produktów z wieprzowiny

 • Dz. U. L226 - 1 z 200618.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.