Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 23 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 23 - Strona 3

Strona 3 z 8

110j rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, według grupy odmian tytoniu wymienionych w załączniku XXV do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, według poziomu jakości; e) najpóźniej do dnia 31 lipca następnego roku: i) całkowita powierzchnia, dla której pomoc została faktycznie wypłacona, w przypadku: — specjalnej premii jakościowej za pszenicę durum przewidzianej w art. 72 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, — premii za rośliny wysokobiałkowe przewidzianej w art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, — dopłaty do ryżu zależnej od plonów przewidzianej w art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w podziale według odmian indyjskich i japońskich, — dopłaty obszarowej do orzechów przewidzianej w art. 83 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wyrażonej według kategorii drzew orzechowych, — pomocy na rośliny energetyczne przewidzianej w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, — dopłaty obszarowej do roślin uprawnych przewidzianej w art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, według powierzchni bazowej, o której mowa w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, z zachowaniem znormalizowanego formatu opisanego w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia,


— dopłaty do bawełny zależnej od plonów przewidzianej w art. 110a rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

— pomocy na gaje oliwne przewidzianej w art. 110g rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, według kategorii,

— pomocy obszarowej na chmiel przewidzianej w art. 110n rozporządzenia (EWG) nr 1782/2003,

— systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) przewidzianego w art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

ii) całkowita powierzchnia, dla której pomoc została faktycznie wypłacona w przypadku:

— pomocy na ziemniaki skrobiowe (w ekwiwalencie skrobii) przewidzianej w art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

— premii mlecznej przewidzianej w art. 95 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

— płatności dodatkowych dla producentów przetworów mlecznych, przewidzianych w art. 96 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

— pomocy na nasiona przewidzianej w art. 99 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, według gatunków nasion wymienionych w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,

— pomocy na tytoń przewidzianej w art. 110j rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, według odmian zgodnie z załącznikiem XXV do niniejszego rozporządzenia i według jakości,

— przejściowej dopłaty do cukru przewidzianej w art. 110p rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

iii) ostateczna kwota pomocy na kg w przypadku pomocy na tytoń przewidzianej w art. 110j rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, według grupy odmian tytoniu wymienionych w załączniku XXV do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, według poziomu jakości;

L 227/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2006

iv) całkowita liczba premii za owce i kozy wypłaconych w przypadku premii za owce i kozy przewidzianych w art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, z wykorzystaniem wzoru formularza określonego w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia.

„Takie informacje zawierają w szczególności dane dotyczące:

a) powierzchni surowca;

odpowiadających

każdemu

gatunkowi

2. Zgodnie z ust. 1 przekazywane informacje dotyczą powierzchni wyrażonych w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ilości wyrażonych w tonach z dokładnością do trzech miejsc po przecinku oraz liczby wniosków bez miejsc po przecinku.

b) ilości każdego rodzaju surowca i otrzymanego produktu końcowego.”;

5) w art. 62 wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie: 3. Jeżeli informacje wymagane w ust. 1 ulegają zmianie, w szczególności w wyniku kontroli lub korekt bądź poprawy poprzednich danych, aktualne dane należy przekazać Komisji w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia takiej zmiany.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 23 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 58 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

 • Dz. U. L227 - 46 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

 • Dz. U. L227 - 43 z 200619.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 3 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.