Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 23

Strona 1 z 8
19.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145,

Artykuł 171cj rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 przewiduje, że waga tytoniu, na podstawie której oblicza się pomoc, musi być skorygowana, jeżeli wilgotność względna odbiega od poziomu ustalonego dla danej odmiany w załączniku XXVIII do tego rozporządzenia. Poziomy te muszą być skorygowane, aby móc włączyć prawidłową wersję uproszczoną przez dane państwa członkowskie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1973/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego Płatnościami Bezpośrednimi,

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004 (2) ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące systemów wsparcia powiązanego z produkcją przewidzianych w tytułach IV i IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców w ramach systemu płatności jednolitych przewidzianego w tytule III tego rozporządzenia oraz w ramach dopłaty obszarowej do roślin uprawnych przewidzianej w rozdziale 10 w tytule IV tego rozporządzenia.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1973/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 3 Przekazywanie informacji

(2)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 przewiduje dane, które państwa członkowskie powinny przekazać Komisji, oraz poszczególne terminy ich przekazania. Rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 przewiduje ponadto przekazanie dodatkowych informacji na temat różnych systemów wsparcia. W celu uproszczenia należy wyjaśnić, jakie informacje powinny być przekazywane Komisji w ciągu całego roku.

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji pocztą elektroniczną następujące dane: a) najpóźniej do dnia 1 września danego roku: i) całkowita powierzchnia, na którą złożono wniosek, w przypadku: — specjalnej premii jakościowej za pszenicę durum przewidzianej w art. 72 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, — premii za rośliny wysokobiałkowe przewidzianej w art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, — dopłaty do ryżu zależnej od plonów, przewidzianej w art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w podziale według odmian indyjskich i japońskich,

(3)

W art. 64 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 termin „odłogowanie” oznacza pozostawienie odłogiem areału kwalifikującego się do płatności obszarowych na mocy art. 108 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Aby objąć tą definicją wszystkie systemy odłogowania objęte art. 107 tego rozporządzenia, definicja ta powinna objąć swoim zakresem ust. 1 art. 107.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 660/2006 (Dz.U. L 116 z 27.4.2006, str. 27).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 58 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

 • Dz. U. L227 - 46 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

 • Dz. U. L227 - 43 z 200619.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 3 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.