Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 3

Strona 1 z 19
19.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

szczególnych zasad uzgodnionych w zamówieniach lub umowach na dotacje. Dla usprawnienia procedury księgowy Komisji powinien posiadać upoważnienie do ustalania miesięcznego kursu księgowego euro, używanego do celów związanych z rachunkowością. Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania urzędników wspólnotowych należy ustanowić szczegółowy przepis dotyczący kursów wymiany stosowanych do rozliczania wydatków poniesionych przez pracowników w walucie innej niż euro.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 183,

(4)

po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Radą, Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym, Komitetem Regionów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

Jeżeli chodzi o zasadę należytego zarządzania finansami, należy wyjaśnić treść oceny ex ante, natomiast zakres ocen ex ante, przejściowej i ex post należy lepiej ukierunkować, mając na względzie zasadę proporcjonalności. W ocenach powinno w ten sposób nastąpić przeorientowanie priorytetów, tak by skupiały się one na wnioskach, które wpływają na działalność gospodarczą i/lub obywateli oraz obejmowały projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, których realizacja będzie kontynuowana w przyszłości. Ponadto należy zapewnić komplementarność, jeżeli projekty lub działania podlegają już ocenie (na przykład zadania realizowane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Nałożony na Komisję obowiązek powiadomienia władzy budżetowej do 15 kwietnia o anulowaniu środków przeniesionych na dany rok, które nie zostały przyznane do dnia 31 marca, okazał się zbyt trudny do spełnienia, dlatego termin powinien zostać przedłużony o dwa tygodnie, do dnia 30 kwietnia.

Urząd intendenta odpowiedzialny za weryfikację ex ante procesu zatwierdzania wydatków może dla celów takiej weryfikacji uznać, że kilka podobnych transakcji indywidualnych związanych z rutynowymi wydatkami personalnymi, takimi jak: wynagrodzenia, emerytury, zwrot kosztów podróży służbowych i kosztów leczenia, stanowi pojedynczą operację. W takim przypadku właściwy intendent powinien zgodnie z dokonaną przez siebie oceną ryzyka przeprowadzić odpowiednią weryfikację ex post.

(2)

Należy sprecyzować, że w przypadku zastosowania systemu podziału środków tymczasowych na dwanaście części za całkowite środki przyznane na poprzedni rok budżetowy uważa się wartość środków przeznaczonych na ten rok budżetowy po skorygowaniu o przesunięcia dokonane w trakcie tego roku budżetowego.

(6)

Wskazane jest, aby w sprawozdaniach z procedur negocjacyjnych uwzględniać jedynie takie przypadki, które stanowią odstępstwo od normalnych procedur przetargowych.

(3)

Należy wyjaśnić, że zasady dotyczące kursów wymiany euro na inne waluty, określone w art. 7 i 8 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (2), odnoszą się wyłącznie do przeliczeń dokonywanych przez intendentów, nie zaś do przeliczeń dokonywanych przez wykonawców zamówień lub beneficjentów na podstawie

(7)

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 58 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

 • Dz. U. L227 - 46 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

 • Dz. U. L227 - 43 z 200619.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 23 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.