Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 43

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 43

Strona 1 z 2
19.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/43

DYREKTYWA KOMISJI 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (1), w szczególności jej art. 17,


(5)

Zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2002/51/WE należy wprowadzić procedurę testową zgodną z GTR nr 2 wraz z nowym zestawem wartości dopuszczalnych. Procedura testowa powinna być wprowadzona jako alternatywna procedura homologacji typu do wyboru producenta w drugim obowiązkowym etapie przewidzianym w dyrektywie 2002/51/WE. Nowe wartości dopuszczalne powinny być ustalone w korelacji z drugim obowiązkowym etapem przewidzianym w dyrektywie 2002/51/WE. Rygorystyczność wymogów dotyczących emisji z motocykli nie ulegnie zatem obniżeniu.

uwzględniając dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (2), w szczególności jej art. 7,

W związku z tym dyrektywa 97/24/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego, ustanowionego dyrektywą Rady 70/156/EWG (4),

(1)

Dyrektywa 97/24/WE jest szczególną dyrektywą na potrzeby procedury homologacji typu, ustanowionej dyrektywą 2002/24/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(2)

Dyrektywa 2002/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zmniejszenia poziomu emisji substancji zanieczyszczających środowisko z silnikowych pojazdów dwu- i trzykołowych oraz zmieniająca dyrektywę 97/24/WE (3) wprowadziła nowe dopuszczalne wielkości emisji dotyczące motocykli dwukołowych, stosowane w dwóch etapach.

W załączniku II do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują przed dniem 1 lipca 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Światowe przepisy techniczne (GTR) nr 2 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UN/ECE) „Procedury pomiarowe dla dwukołowych motocykli wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym lub samoczynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń gazowych, emisji CO2 i zużycia paliwa” zostały przyjęte z uwagi na powstanie globalnego rynku motocykli. Ich celem jest harmonizacja w skali światowej procedur pomiaru emisji wykorzystywanych w homologacji typu motocykli. Ponadto są one dostosowane do najnowszych zmian w ramach postępu technicznego i uwzględniają szczególne cechy motocykli.

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 lipca 2007 r.

(1) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/30/WE (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 226 z 18.8.1997, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/27/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 7). (3) Dz.U. L 252 z 20.9.2002, str. 20.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 58 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

 • Dz. U. L227 - 46 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 23 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 3 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.