Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 46 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 46 - Strona 3

Strona 3 z 13

(19)

d) doradztwo i pomoc dla kółek rolniczych we wszystkich kwestiach dotyczących wymiany maszyn i pracowników między gospodarstwami;

Pomoc finansowano ze środków kraju związkowego Bawaria. Miała ona formę bezpośrednich dotacji dla KBM, organizacji zrzeszającej kółka rolnicze. Część otrzymanych środków KBM przekazywało w postaci środków finansowych i usług do należących do niego kółek rolniczych. Pomoc dla kółek rolniczych obliczano jako udział procentowy wydatków koniecznych na wykonywanie zadań głównych w wydatkach łącznych.


e) zapewnienie dostępności pełnej oferty usług kółek rolniczych w całej Bawarii; II.5. Przyczyny wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego f) nadzór służbowy i fachowy nad dyrektorami zarządzającymi kółek rolniczych;

(20)

g) organizacja szkoleń dla pracowników kółek rolniczych.

II.3. Środki budżetowe

(17)

Niemcy poinformowały, że KBM oraz kółka rolnicze otrzymują pomoc od 1974 r. Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (6) przewiduje dziesięcioletni okres przedawnienia kompetencji Komisji w zakresie windykacji pomocy. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające w 2001 r., co oznacza, że zgodnie z art. 15 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia okres dziesięcioletni sięga 1991 r. Dlatego postępowanie wyjaśniające nie dotyczy pomocy wypłaconej przed tym terminem.

Wstępne postępowanie wyjaśniające nie wykazało, czy środki publiczne otrzymywane przez KBM są zapłatą za usługi świadczone przez KBM na rzecz kółek rolniczych, a ich wysokość nie przekracza cen rynkowych za takie usługi, czy też zapłata ta przekracza ceny rynkowe i w związku z tym oznacza subwencjonowanie kosztów działalności KBM. Nie wyjaśniono, czy do prawdopodobnej pomocy stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (7). Komisja nie dysponowała informacjami, od czego uzależniona jest taka pomoc inwestycyjna lub inne koszty kwalifikowane i czy stosuje się do niej rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (8). Możliwe, że taką pomoc należy uznać za pomoc operacyjną, która jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku (9).

(18)

Przedłożone przez Niemcy i zaprezentowane w poniższej tabeli dane dotyczące wypłat z budżetu obejmują tylko środki finansowe wypłacone na rzecz KBM i kółek rolniczych w okresie od 1992 r. do 2000 r.

(6) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

(7) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30. (8) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22). (9) Jak stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, pomoc operacyjna, a więc pomoc pokrywająca koszty działalności przedsiębiorstwa, które musi ono zwykle ponosić w ramach swojej działalności bieżącej lub działalności podstawowej, zasadniczo zakłóca konkurencję (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie T-459/93, Siemens SA przeciwko Komisji, Zb.Orz. 1995, str. II-1675, pkt 48 do 77 oraz tam wymienione orzecznictwo).

19.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/49

(21)

Te same wątpliwości dotyczą środków finansowych przekazywanych na rzecz kółek rolniczych. Przede wszystkim nie wyjaśniono, czy środki publiczne przyznawane kółkom rolniczym za pośrednictwem KBM przeznacza się tylko na zmniejszenie kosztów usług świadczonych na rzecz rolników, co pozwalałoby zakładać, że pomoc przeznaczana jest wyłącznie dla rolników, czy też beneficjentem ostatecznym części środków były kółka rolnicze jako przedsiębiorstwo, co oznacza, że otrzymały pomoc.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 46 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 58 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

 • Dz. U. L227 - 43 z 200619.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 23 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 3 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.