Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 46

Strona 1 z 13
L 227/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2006/570/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W piśmie z dnia 7 lutego 2003 r. Komisja przekazała Niemcom swoją decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z tym środkiem. W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja zwróciła uwagę na to, że nie wnosi zastrzeżeń do tej części środka, która polega na pomocy socjalnej dla gospodarstw, ponieważ jest ona zgodna z postanowieniami pkt 14 wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnictwa (2) (zwanych dalej „wytycznymi wspólnotowymi”) i w związku z tym według art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE jest zgodna z zasadami wspólnego rynku.

po wezwaniu zainteresowanych stron zgodnie z powyższymi postanowieniami (1) do przedstawienia uwag i uwzględniwszy te uwagi,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag odnośnie do przedmiotowej pomocy.

I. POSTĘPOWANIE

(1)

W piśmie z dnia 31 stycznia 2001 r. Niemcy zgłosiły Komisji środek podjęty na rzecz kółek rolniczych w Bawarii. Dalsze informacje zostały przekazane w piśmie z dnia 11 maja 2001 r., które Komisja otrzymała dnia 16 maja 2001 r., oraz w piśmie z dnia 9 października 2001 r., które Komisja otrzymała dnia 11 października 2001 r.

Komisja otrzymała uwagi zainteresowanych stron w następujących pismach: z dnia 29 kwietnia 2003 r., otrzymane dnia 2 maja 2003 r., z dnia 5 maja 2003 r., otrzymane 6 maja 2003 r., z dnia 26 maja 2003 r., otrzymane dnia 28 maja 2003 r., a także w wiadomości elektronicznej z dnia 12 lutego 2003 r., którą zarejestrowano dnia 14 lutego 2003 r.

(6)

(2)

W piśmie z dnia 9 października 2001 r. Niemcy poinformowały, że środek istnieje już od 1970 r. i dotychczas nie został zgłoszony. W związku z tym pomoc została wpisana do wykazu pomocy niezgłoszonych.

Niemcy przekazały Komisji swoje uwagi w piśmie z dnia 4 kwietnia 2003 r., które Komisja otrzymała dnia 8 kwietnia 2003 r. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2003 r., które Komisja otrzymała dnia 3 września 2003 r., Niemcy zajęły stanowisko odnośnie do uwag zainteresowanych stron.

(1) Dz.U. C 82 z 5.4.2003, str. 12.

(2) Dz.U. C 28 z 1.2.2000, str. 2. (3) Patrz: przypis 1.

19.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/47

(7)

Dnia 19 maja 2004 r. postępowanie zostało podzielone, a Komisja wydała ostateczną decyzję (4) zatwierdzającą na przyszłość zgłoszoną pomoc, którą Niemcy zamierzały przyznać w latach 2001 do 2005.

sezonowych oraz do prac specjalistycznych, które muszą być wykonane przez personel fachowy, którego gospodarstwa często nie posiadają;

(8)

W piśmie z dnia 14 września 2004 r., które Komisja otrzymała dnia 16 września 2004 r., Niemcy przekazały dalsze informacje o niezgłoszonej części środka, o które Komisja poprosiła w piśmie z dnia 24 maja 2004 r.

c) koordynacja oferty noclegów dla w gospodarstwach rolnych i leśnych;

turystów

(9)

Niniejsza decyzja dotyczy tylko i wyłącznie pomocy, którą Niemcy bezprawnie przyznały kółkom rolniczym w Bawarii przed 2001 r. (nie dotyczy ona środków na pomoc socjalną dla gospodarstw).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 58 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

 • Dz. U. L227 - 43 z 200619.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 23 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 3 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.