Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 58

L 227/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3622)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/571/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

czania choroby i przesłał Komisji dalsze informacje dotyczące sytuacji w związku z chorobą, można sądzić, że sytuacja w Bułgarii, z wyjątkiem regionów Vratsa, Blagoevgrad, Kardzhali i Burgas (z wyjątkiem gmin Burgas i Sungurlare), pozostaje zadowalająca. Należy zatem ograniczyć wstrzymanie przywozu odnoszące się do tych regionów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji 2005/648/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu oraz ptaków i z tego względu istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel drobiem i wyrobami drobiowymi. Decyzja Komisji 2005/648/WE z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (3) została przyjęta w następstwie wybuchu rzekomego pomoru drobiu w regionie administracyjnym Vratsa. Wymieniona decyzja wstrzymuje przywóz żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych oraz jaj wylęgowych, świeżego mięsa, przetworów i produktów mięsnych otrzymanych z tych gatunków. Bułgaria potwierdziła wystąpienie rzekomego pomoru drobiu w okręgu administracyjnym (powiat) Kardzhali w Bułgarii. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Bułgarii w związku z rzekomym pomorem drobiu oraz fakt, że kraj ten zastosował niektóre środki zwal-

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/648/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

Państwa członkowskie niezwłocznie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 238 z 15.9.2005, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/354/WE (Dz.U. L 132 z 19.5.2006, str. 34).

19.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/59

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Okręg administracyjny Blagoevgrad Okręg administracyjny Burgas, z wyjątkiem gmin Burgas i Sungurlare Okręg administracyjny Vratsa Okręg administracyjny Kardzhali.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 227 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L227 - 60 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3700) (1)

 • Dz. U. L227 - 46 z 200619.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz kółek rolniczych w Bawarii (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4771)

 • Dz. U. L227 - 43 z 200619.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/72/WE z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L227 - 41 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L227 - 40 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L227 - 38 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L227 - 23 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L227 - 22 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

 • Dz. U. L227 - 3 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L227 - 1 z 200619.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.