Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

Data ogłoszenia:2006-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 17

Strona 1 z 3
22.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nawczych opracowanych przez region Kampania w odniesieniu do metody otrzymywania i kontroli zostały usunięte.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie,

W następstwie rozpatrzenia wspomnianego wniosku o zmianę stwierdzono, że dotyczy on zmiany, która z jednej strony jest zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 510/2006, a z drugiej strony – nieznaczna. To ostatnie stwierdzenie wynika z faktu, że zmiana nie dotyczy głównych właściwości produktu i nie wpływa niekorzystnie na jego powiązanie z obszarem geograficznym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Włochy o zatwierdzenie zmian specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Nocciola di Giffoni”.

W odniesieniu do chronionego oznaczenia geograficznego „Nocciola di Giffoni” należy zatem zatwierdzić zmianę specyfikacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, bez przeprowadzania procedury, o której mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 wspomnianego rozporządzenia.

(8)

(2)

Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji w odniesieniu do informacji dowodzących, że produkty rolne pochodzą z danego obszaru geograficznego, szczególnych zasad etykietowania oraz wymogów, jakie należy spełnić na mocy przepisów krajowych.

Ponadto należy opublikować informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Zgodnie z art. 17 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wymaga to publikacji streszczenia specyfikacji sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 383/2004 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

W odniesieniu do informacji dowodzących, że produkty rolne pochodzą z danego obszaru geograficznego zmiana ma na celu uściślenie, że poza obowiązkiem prowadzenia rejestrów działek przy danych gminach producenci mają obowiązek prowadzenia rejestrów produkcyjnych oraz zgłaszania wyprodukowanych ilości.

Artykuł 1 W specyfikacji oznaczenia geograficznego „Nocciola di Giffoni” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

(4)

W odniesieniu do szczególnych zasad etykietowania, znak graficzny danego oznaczenia geograficznego został zmieniony, a specyfikacja wyjaśnia, że znak graficzny musi być umieszczony na etykiecie danych produktów rolnych.

Artykuł 2 Pełne streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

(5)

W odniesieniu do wymogów, jakie należy spełniać na mocy przepisów krajowych, odesłania do tekstów wyko-

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 16.

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.

L 228/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

22.8.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 27 z 200622.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

 • Dz. U. L228 - 24 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

 • Dz. U. L228 - 22 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L228 - 9 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L228 - 3 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L228 - 1 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.