Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

Data ogłoszenia:2006-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 22

L 228/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję (2006/573/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając decyzję Komisji 1995 r. ustanawiającą Komitet Norm Zawodowego Narażenia Chemicznych w Pracy (1), w szczególności jej art. 3,


95/320/WE z dnia 12 lipca Naukowy ds. Dopuszczalnych na Oddziaływanie Czynników zwany dalej „Komitetem”,

(5)

Na mocy decyzji Komisji z dnia 2 października 2002 r. powołano członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na trzecią kadencję trwającą od dnia 1 kwietnia 2002 do dnia 31 marca 2005 r. (2).

uwzględniając listę kandydatów przedstawioną przez państwa członkowskie,

(6)

Należy zatem powołać członków tego Komitetu na czwartą kadencję (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.).

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 3 ust. 1 decyzji 95/320/WE stanowi, że Komitet składa się z nie więcej niż dwudziestu jeden członków wybranych spośród odpowiednich kandydatów zaproponowanych przez państwa członkowskie, posiadających wiedzę naukową niezbędną do wypełnienia obowiązków Komitetu. Artykuł 3 ust. 2 decyzji 95/320/WE stanowi, że Komisja powołuje członków Komitetu na podstawie ich udowodnionej wiedzy fachowej i doświadczenia naukowego, biorąc pod uwagę potrzebę uwzględnienia poszczególnych dziedzin. Artykuł 3 ust. 4 decyzji 95/320/WE stanowi, że kadencja członków Komitetu trwa trzy lata i jest odnawialna. Po upływie trzech lat członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje do czasu zastąpienia ich albo odnowienia kadencji.

Komisja skonsultowała się z państwami członkowskimi zgodnie z zaleceniem art. 3 ust. 2 decyzji 95/320/WE,

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Komisja powołuje następujących członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na kadencję trwającą od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.: Bertazzi, prof. Pier Alberto Bolt, prof. Hermann Dominique, dr Lison Fabiánová, dr Eleonóra Foą, prof. Vito González, dr Enrique

(2) Dz.U. C 245 z 11.10.2002, str. 5.

(2)

Włochy Niemcy Belgia Słowacja Włochy Hiszpania

(3)

(1) Dz.U. L 188 z 9.8.1995, str. 14. Decyzja zmieniona decyzją 2006/275/WE (Dz.U. L 101 z 11.4.2006, str. 4).

22.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/23

Greim, prof. Helmut Hartwig, prof. Andrea Hay, prof. Alastair Hudak, dr Aranka Johansson, prof. Gunnar Levy, prof. Leonard Masschelein, prof. Raphaël Meldrum, Maureen Nielsen, prof. Gunnar Nordman, prof. Hendrik

Niemcy Niemcy Zjednoczone Królestwo Węgry Szwecja Zjednoczone Królestwo Belgia Zjednoczone Królestwo Dania Finlandia

Pospischil, dr Erich Pratt, dr Iona Skowron, dr Jolanta Stuecker, dr Isabelle Woutersen, dr Ruud A.

Austria Irlandia Polska Francja Niderlandy

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 27 z 200622.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

 • Dz. U. L228 - 24 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

 • Dz. U. L228 - 9 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L228 - 3 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L228 - 1 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.