Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 24

Strona 1 z 2
L 228/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/574/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Na wspomnianych terenach wprowadzono zakaz używania ptaków wabików, z wyjątkiem ich wykorzystania w programach państw członkowskich związanych z badaniami ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa, o których mowa w decyzji Komisji 2005/732/WE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez państwa członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiającej zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (3). Uwzględniając najnowsze doświadczenia oraz w oparciu o pozytywne wyniki oceny ryzyka poszczególnych przypadków, właściwy organ powinien mieć możliwość przyznania dalszych odstępstw od zakazu wykorzystywania ptaków wabików, pod warunkiem stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego. Należy zatem 2005/734/WE. odpowiednio zmienić decyzję

W celu ograniczenia zagrożenia przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących do ferm drobiu lub innych pomieszczeń, w których trzymane są ptaki żyjące w niewoli, została przyjęta decyzja Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (2). Zgodnie z tą decyzją państwa członkowskie muszą wyznaczyć poszczególne fermy drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli, które według danych epidemiologicznych i ornitologicznych należy uznać za szczególnie zagrożone grypą ptaków spowodowaną przez wirus A podtyp H5N1 przenoszoną z ptaków dziko żyjących. W kontekście najnowszych danych epidemiologicznych i ornitologicznych dotyczących tej choroby należy ustanowić przepisy umożliwiające dokonywanie regularnych kontroli związanych z tego rodzaju zagrożeniem, w celu uaktualnienia informacji o terenach uznanych za szczególnie narażone na ryzyko rozprzestrzenienia się na nich grypy ptaków oraz dostosowania śródków przyjętych na tych terenach.

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Artykuł 1 W decyzji 2005/734/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2a otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 2a Dodatkowe środki ograniczające zagrożenie 1. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie, na terytoriach, które uznały za szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z art. 1 ust. 1, zakazu nastepujących czynności: a) trzymania drobiu na wolnym powietrzu; zakaz powinien być wprowadzony bezzwłocznie;

(3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 95.

(3)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/405/WE (Dz.U. L 158 z 10.6.2006, str. 14).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 27 z 200622.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

 • Dz. U. L228 - 22 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L228 - 17 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

 • Dz. U. L228 - 9 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L228 - 3 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L228 - 1 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.