Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

Data ogłoszenia:2006-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 27

22.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/27

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 327 z dnia 19 grudnia 1994 r., str. 1) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3) Strona 5, Załącznik, tabela, wiersz piąty, podkolumna pierwsza: zamiast: „(…) Opiekunowie uczniów niepełnoletnich zgodzili się uczestniczyć w wycieczce w każdym indywidualnym przypadku. (…)”,


powinno być: „(…) Opiekunowie uczniów niepełnoletnich zgodzili się na ich uczestnictwo w wycieczce w każdym indywidualnym przypadku. (…)”.

Sprostowanie do decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 228 z dnia 9 września 1996 r., str. 1) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 7, tom 2, str. 364) Strona 461, załącznik II, sekcja 6, pkt I, pozycja 1, tiret pierwsze, subtiret drugie: zamiast: „100 000 komercyjnych przelotów, lub”,

powinno być: „100 000 handlowych przelotów, lub”. Strona 461, załącznik II, sekcja 6, pkt I, pozycja 3, tiret pierwsze: zamiast: „(…) przelotów pasażerskich, z których przynajmniej 30 % stanowią (…)”,

powinno być: „(…) przelotów pasażerskich, z których mniej niż 30 % stanowią (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 24 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

 • Dz. U. L228 - 22 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L228 - 17 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

 • Dz. U. L228 - 9 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L228 - 3 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L228 - 1 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.