Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

Data ogłoszenia:2006-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 3

Strona 1 z 2
22.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 i art. 6 ust. 1,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1431/94 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

1) w art. 3, lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 (2) przewiduje otwarcie i zarządzanie w wieloletniej perspektywie wieloma kontyngentami przywozowymi na mięso drobiowe.

„c) sekcja 8 wniosków o pozwolenie i pozwoleń wskazuje kraj pochodzenia; pozwolenia narzucają obowiązek przywozu ze wskazanego kraju, z wyjątkiem grup 3, 5 i 6.”;

2) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. (3), przyjęte decyzją Rady 2006/333/WE (4), przewiduje zwiększenie rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, erga omnes, w wysokości 2 485 ton w odniesieniu do niektórych mrożonych kawałków indyka.

a) w ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o wydanie pozwolenia należy składać przez pierwszych siedem dni roboczych stycznia 2007 r.”;

(3)

W związku z możliwym przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. zaleca się ustalenie innego okresu składania wniosków o wydanie pozwolenia na pierwszy kwartał roku 2007.

b) w ust. 2, akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1431/94.

zmie119 zmie145

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L z 31.5.2001, str. 24). (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (4) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

„Jednakże w przypadku grup 3, 5 i 6 każdy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz na produkty z jednej grupy, jeżeli takie produkty pochodzą z więcej niż jednego kraju. Należy wtedy jednocześnie złożyć osobne wnioski dla każdego kraju pochodzenia produktów do właściwych organów danego państwa członkowskiego. Wnioski te rozpatruje się jako jeden wniosek pod względem ilości maksymalnej, o której mowa w art. 3 lit. b), oraz pod względem zastosowania zasady omówionej w poprzednim akapicie.”;

3) załączniki zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

L 228/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 27 z 200622.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

 • Dz. U. L228 - 24 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

 • Dz. U. L228 - 22 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L228 - 17 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

 • Dz. U. L228 - 9 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L228 - 1 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.