Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

Data ogłoszenia:2006-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 9

Strona 1 z 3
22.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1010/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I–VII do rozporządzenia (WE) nr 1010/2006 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niektóre państwa członkowskie poinformowały o niektórych zmianach dotyczących danych znajdujących się w załącznikach do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2006 (3). Ponadto trzy państwa członkowskie przedłożyły nowy wniosek o zastosowanie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. (3) Dz.U. L 180 z 4.7.2006, str. 3.

L 228/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.8.2006

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I Maksymalna liczba jaj wylęgowych przypadająca na państwo członkowskie

Kurczę standardowe

Kurczę z etykietą »label«

Perliczka

Indyczka

Kaczka

Gęś

Okres stosowania (do 8.2006 w przypadku gęsi)

BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK

368 600 9 522 600 — — — 7 704 000 7 800 000 60 000 000 — 5 990 000 442 000 — — — 11 119 968 — — 2 000 000 2 141 098 6 000 000 200 000 — — — —

18 000 — — — — 4 105 000 — 21 450 000 — — — — — — 500 000 — — 50 000 — — — — — — —

— — — — — — — 4 166 000 — 465 000 — — — — — — — — — — — — — — —

— 126 515 — — — 200 000 — 4 960 000 360 000 220 000 — — — — 144 915 — — — — — — — — — —

1 400 587 034 — — — — — 2 663 000 170 000 35 000 — — — — 1 835 000 — — 50 000 621 586 — — 80 000 — — —

— 25 181 — 1 000 000 — — — 450 000 — 25 000 — — — — 805 117 — — 40 000 77 029 — — 13 000 — — —

1.2006–4.2006 2.2006–4.2006 — 1.2006–8.2006 — 10.2005–4.2006 10.2005–4.2006 12.2005–4.2006 1.2006–4.2006 9.2005–4.2006 10.2005–4.2006 — — — 11.2005–8.2006 — — 10.2005–4.2006 10.2005–4.2006 10.2005–4.2006 11.2005–4.2006 10.2005–4.2006 — — —

22.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/11

ZAŁĄCZNIK II Maksymalna liczba przetworzonych jaj wylęgowych przypadająca na państwo członkowskie

Kurczę

Kurczę z etykietą »label«

Okres stosowania

BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK

3 140 000 10 000 000 15 214 440 — — 4 166 000 1 800 000 — — 18 760 000 — — — — 8 390 000 — 25 000 000 700 000 64 594 006 — 5 000 000 1 145 000 — — —

60 000

1.2006–4.2006 2.2006–4.2006 1.2006–8.2006 — — 10.2005–4.2006 10.2005–4.2006 — — 9.2005–4.2006 — — — — 11.2005–8.2006 — 12.2005–4.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 228 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 27 z 200622.8.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach członkowskich (94/795/WSiSW) (Dz.U. L 327 z dnia 19.12.1994) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 19, tom 1, str. 3)

 • Dz. U. L228 - 24 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE w odniesieniu do niektórych dodatkowych środków organiczających zagrożenie rozprzestrzenienia się grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3702) (1)

 • Dz. U. L228 - 22 z 200622.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L228 - 17 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji oznaczenia geograficznego wpisanego do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nocciola di Giffoni) (PGI)

 • Dz. U. L228 - 3 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L228 - 1 z 200622.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.