Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3849) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 10

Strona 1 z 2
L 229/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3849)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/577/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

nych i laboratoryjnych, właściwym jest podjęcie na poziomie wspólnotowym środków zwalczania chorób w odniesieniu do przemieszczania zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka z obszarów dotkniętych chorobą.

(6)

Podjęte środki zostaną przy najbliższej sposobności poddane przeglądowi podczas kolejnego posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w świetle rozwoju sytuacji i rezultatów dalszego dochodzenia.

W dniach 17, 19 i 21 sierpnia 2006 r., odpowiednio Niderlandy, Belgia i Niemcy poinformowały Komisję o pewnej liczbie przypadków klinicznych podejrzenia choroby niebieskiego języka w gospodarstwach hodujących owce i bydło w Niderlandach, Belgii i Niemczech położonych w promieniu 50 km od Kerkrade w Niderlandach, gdzie wystąpił pierwszy przypadek podejrzenia tej choroby. Belgia, Niemcy, Luksemburg i Niderlandy wprowadziły zakaz przemieszczania zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka z obszaru dotkniętego chorobą zgodnie z dyrektywą Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (2) oraz z decyzją Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3). Odpowiednie kroki zostały podjęte przez objęte państwa członkowskie, stosownie do ich sytuacji entomologicznej, ekologicznej, geograficznej, meteorologicznej i epidemiologicznej. Rozprzestrzenienie się choroby niebieskiego języka z obszaru dotkniętego chorobą stanowiłoby poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie. Dla celów przejrzystości i jasności prawnej a także do czasu przeprowadzenia dalszych badań epidemiologicz-

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie wyszczególnione w wykazie zawartym w Załączniku wprowadzają zakaz przemieszczania żywych zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka pobranych lub wyprodukowanych po 1 maja 2006 r. z obszarów wymienionych w Załączniku na pozostałe obszary Wspólnoty lub krajów trzecich.

(3)

2. Państwa członkowskie udzielają zwolnienia z zakazu na mocy przepisów ust. 1 niniejszego artykułu; do takich zwolnień odnoszą się art. 4 i 6 decyzji 2005/393/WE.

(4)

3. Gdy to konieczne, w świetle sytuacji entomologicznej, ekologicznej, geograficznej, meteorologicznej i epidemiologicznej, zainteresowane państwa członkowskie prowadzą dodatkowe badania wykraczające poza obszary wymienione w Załączniku.

(5)

Wszystkie państwa członkowskie stosują w dalszym ciągi wszelkie właściwe, wcześniej przez siebie podjęte środki.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (3) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/572/WE (Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 60).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 15 z 200623.8.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych (Dz.U. L 159 z dnia 30.6.2000) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16)

 • Dz. U. L229 - 7 z 200623.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L229 - 5 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2006 r.

 • Dz. U. L229 - 3 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L229 - 1 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.