Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

Data ogłoszenia:2006-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 3

23.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1259/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

W świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2006 r. należy ustalić ostateczne limity połowowe w odniesieniu do połowów okowiela w przedmiotowych strefach. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (EWG) nr 51/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wstępne limity połowowe dla zasobu okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE) są określone w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006. Zgodnie z art. 5 ust. 7 wspomnianego rozporządzenia Komisja może zmienić limity połowowe w świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2006 r.

Artykuł 1 W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 941/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 1).

L 229/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany: Pozycja dotycząca zasobu okowiela w strefach IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne WE) otrzymuje następujące brzmienie: „Gatunek: Dania Niemcy Niderlandy WE Norwegia TAC

Okowiel Trisopterus esmarki Strefa: IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IV (wody terytorialne WE) NOP/2A3A4.

93 913 18 69 94 000 1 000 (1) pm

Analityczne TAC. Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Kwota ta może być poławiana w rejonie VIa na północ od 56° 30′ N.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 15 z 200623.8.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych (Dz.U. L 159 z dnia 30.6.2000) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16)

 • Dz. U. L229 - 10 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3849) (1)

 • Dz. U. L229 - 7 z 200623.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L229 - 5 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2006 r.

 • Dz. U. L229 - 1 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.