Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 5

23.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2006 r. (2006/575/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 17, 37 i 37a,


Należy zapewnić aktualizację pod względem technicznym systemu wprowadzonego na podstawie dyrektywy Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (3) decyzją 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (4). Podstawą udziału finansowego Wspólnoty jest art. 37 decyzji 90/424/EWG.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. (2) w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu Traces nakłada na państwa członkowskie obowiązek uczestnictwa w systemie Traces od dnia 31 grudnia 2004 r. Należy określić wydatki niezbędne do uaktualnienia systemu z uwagi na zmiany w odnośnym prawodawstwie weterynaryjnym oraz rozwój Traces, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem. Ze względu na wymogi techniczne związane z dostępnością i stabilnością środowiska produkcyjnego systemu Traces oraz z uwagi na wymogi bezpieczeństwa należy zakupić sprzęt informatyczny, a także utworzyć zespół zajmujący się nadzorem i konserwacją wyłącznie na potrzeby tego systemu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż codzienne korzystanie z systemu wymaga lepszej bazy logistycznej. Podstawą udziału finansowego Wspólnoty są art. 37 i 37a decyzji 90/424/EWG.

Rozpoczęto jedynie badania nad specyfikacjami systemu nawigacji przewidziane w decyzji 2005/607/WE z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r. (5). Należy zatem ponownie zaplanować badania nad wykorzystaniem technologii nawigacji satelitarnej dla ulepszenia ochrony zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/EWG oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (6). Podstawą udziału finansowego Wspólnoty jest art. 17 decyzji 90/424/EWG.

(4)

Polityka informacyjna z zakresu ochrony zwierząt wymaga również rozpowszechniania informacji dotyczących rozwoju techniki i nauki w tej dziedzinie, a także zwrócenia uwagi partnerom handlowym Unii Europejskiej na kwestię dobrostanu zwierząt hodowlanych. Podstawą udziału finansowego Wspólnoty jest art. 17 decyzji 90/424/EWG.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 29).

(3) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27). (4) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40. (5) Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 22. (6) Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1.

L 229/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2006

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 3 Rozpowszechnianie informacji w zakresie dobrostanu zwierząt 1. W przypadku badań mających na celu rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych związanych ze sprzętem nawigacji satelitarnej, umożliwiającym zwiększenie skuteczności urzędowych kontroli w dziedzinie dobrostanu zwierząt, dozwolone są wydatki w wysokości 200 000 EUR. 2. W odniesieniu do informowania konsumentów przez Komisję o prawodawstwie wspólnotowym w zakresie ochrony zwierząt dozwolone są wydatki w wysokości 240 000 EUR. 3. W odniesieniu do informowania partnerów handlowych przez Komisję o zmianach w prawodawstwie wspólnotowym w zakresie ochrony zwierząt dozwolone są wydatki w wysokości 230 000 EUR. Artykuł 4 Procedura przetargowa Wybór wykonawców będzie dokonany na podstawie zaproszeń do składania ofert, które zostaną ogłoszone jesienią 2006 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Traces W odniesieniu do konserwacji, aktualizacji i rozwoju systemu Traces, o którym mowa w decyzji 2004/292/WE, dozwolone są następujące kwoty i cele: — 500 000 EUR na nabycie sprzętu i wsparcia technicznego, niezbędnego ze względu na wymogi dostępności i bezpieczeństwa systemu, — 450 000 EUR na nabycie bazy logistycznej potrzebnej w ramach pomocy dla użytkowników systemu, — 200 000 EUR na nabycie wsparcia związanego z konserwacją, niezbędnego do dostosowania systemu do zmian w zakresie prawa i postępu technicznego, — 300 000 EUR na rozwój informatyczny niezbędny do realizacji modułu zarządzania ryzykiem. Artykuł 2 System zgłaszania chorób zwierząt W odniesieniu do systemu zgłaszania, o którym mowa w decyzji 2005/176/WE, dozwolona kwota wynosi 200 000 EUR.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 15 z 200623.8.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych (Dz.U. L 159 z dnia 30.6.2000) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16)

 • Dz. U. L229 - 10 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3849) (1)

 • Dz. U. L229 - 7 z 200623.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (1)

 • Dz. U. L229 - 3 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L229 - 1 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.