Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 7

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2006-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 7

Strona 1 z 3
23.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/7

ZALECENIE KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/576/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje,


(1)

Na wniosek Komisji Europejskiej Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął opinie w sprawie mikotoksyn: deoksyniwalenolu w dniu 2 czerwca 2004 r. (1), zearalenonu w dniu 28 lipca 2004 r. (2), ochratoksyny A w dniu 22 września 2004 r. (3) i fumonizyn w dniu 22 czerwca 2005 r. (4). W powyższych opiniach stwierdza się, że wszystkie cztery mikotoksyny mają toksyczny wpływ na zwierzęta wielu gatunków. Deoksyniwalenol, zearalenon i fumonizyny B1 oraz B2 jedynie w bardzo ograniczonym zakresie przenoszą się ze środków żywienia zwierząt do mięsa, mleka i jaj, dlatego też żywność pochodzenia zwierzęcego jedynie w bardzo niewielkim stopniu przyczynia się do ogólnego narażenia ludzi na te toksyny. Ochratoksyna A może zostać przeniesiona ze środków żywienia zwierząt do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jednakże z ocen narażenia wynika, że środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego jedynie w bardzo niewielkim zakresie przyczyniają się do narażenia ludzi na pobranie ochratoksyny A w procesie żywienia.

(2)

Dane dotyczące obecności toksyn T-2 i HT-2 w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt są w obecnej chwili bardzo ograniczone. Istnieje równocześnie pilna potrzeba opracowania i walidacji wrażliwych metod analitycznych. Jednakże pewne informacje świadczą o tym, że obecność T-2 i HT-2 w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt może być powodem do obaw. Dlatego należy opracować wrażliwą metodę analityczną, zebrać więcej danych dotyczących występowania tych toksyn oraz przeprowadzić dalsze rozpoznanie i badania czynników związanych z obecnością T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych, w szczególności w owsie i produktach z niego.

(4)

Biorąc pod uwagę wnioski sformułowane w opiniach naukowych, o których mowa w motywie 1, a także wobec braku danych na temat toksyn T-2 i HT-2 i znacznego zróżnicowania z roku na rok w występowaniu tych mikotoksyn, należy zebrać więcej danych na temat ich obecności w różnych materiałach paszowych i paszach, w uzupełnieniu danych już dostępnych dzięki skoordynowanym programom kontroli, realizowanym w latach 2002 (5), 2004 (6) i 2005 (7).

(5)

(1) Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, opracowana przez Zespół Naukowy na wniosek Komisji dotyczący deoksyniwalenolu jako substancji, której obecność w środkach żywienia zwierząt jest niepożądana, przyjęta w dniu 2 czerwca 2004 r. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_ deoxynivalenol_v2_en1.pdf (2) Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, opracowana przez Zespół Naukowy na wniosek Komisji dotyczący zearalenonu jako substancji, której obecność w środkach żywienia zwierząt jest niepożądana, przyjęta w dniu 28 lipca 2004 r. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/ contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_ zearalenone_v3_en1.pdf (3) Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, opracowana przez Zespół Naukowy na wniosek Komisji dotyczący ochratoksyny A jako substancji, której obecność w środkach żywienia zwierząt jest niepożądana, przyjęta w dniu 22 września 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 229 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L229 - 15 z 200623.8.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2000/401/WPZiB z dnia 22 czerwca 2000 dotyczącego kontroli pomocy technicznej odnoszącej się do niektórych wojskowych użytkowników końcowych (Dz.U. L 159 z dnia 30.6.2000) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 2, tom 10, str. 16)

 • Dz. U. L229 - 10 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3849) (1)

 • Dz. U. L229 - 5 z 200623.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2006 r.

 • Dz. U. L229 - 3 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L229 - 1 z 200623.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.