Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 11

27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(7) (1)

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1903/2004 (4) ustanawia, że okres realizacji planu rocznego kończy się z dniem 31 grudnia. Należy zatem odpowiednio dostosować termin przekazania rocznych sprawozdań określony w art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3149/92. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami zainteresowanych komitetów zarządzających,

(6)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 (2) określa szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania jej przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie. W celu zapewnienia właściwej realizacji rocznego planu dystrybucji na rok 2006, ustanowionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmującym plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3), należy dostosować ustanowione terminy wycofania przetworów mlecznych z zapasów interwencyjnych. Produkty, które mają zostać wycofane z zapasów interwencyjnych w ramach planu rocznego mogą być dostarczane nieprzetworzone lub przetworzone do celów produkcji środków spożywczych lub też mogą zostać wycofane tytułem zapłaty za dostawę lub produkcję środków spożywczych wprowadzonych do obrotu na rynku wspólnotowym. W odniesieniu do dostawy ostatniego typu należy sprecyzować, jakie produkty z zapasów interwencyjnych mogą zostać wycofane jako zapłata za produkcję produktów zbożowych. Należy zatem sprecyzować warunki zaproszeń do składania ofert określone w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 dotyczącym organizowania dostaw w Państwach Członkowskich. Ponieważ koszty transportu wewnątrzwspólnotowego ponosi Wspólnota, w oparciu o koszty rzeczywiste określone w drodze zaproszeń do składania ofert, zwrot kosztów nie wymaga już przedstawiania zaświadczeń potwierdzających przebytą odległość.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3149/92 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2 akapit w następującym brzmieniu: trzeci dodaje się zdanie

(3)

„W przypadku masła, przyznanego Państwom Członkowskim w ramach planu rocznego na 2006 r., jeśli przydziały obejmują ilości przekraczające 500 ton, 70 % ilości masła należy wycofać z zapasów interwencyjnych do dnia 1 marca 2006 r.”; 2) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 lit. b) po trzecim akapicie wprowadza się następujący akapit: „Podobnie w przypadku gdy zboża są niedostępne w agencjach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie ryżu z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę zboża i produktów zbożowych zgromadzonych na rynku.”; b) w ust. 2 lit. a) w akapicie czwartym dodaje się następujące zdanie: „Podobnie w przypadku gdy dostawa dotyczy zbóż lub produktów zbożowych w zamian za ryż wycofany z zapasów interwencyjnych, w zaproszeniu do składania ofert precyzuje się, że produktem do wycofania jest ryż będący w posiadaniu agencji interwencyjnej.”;

(4) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 77.

(4)

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). 2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1608/2005 (Dz.U. L 256 z 1.10.2005, str. 13). (3) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 3.

L 23/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

3) w art. 7 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „Z tego powodu wniosek o zwrot zawiera wszystkie niezbędne zaświadczenia, w szczególności dokumenty dotyczące zrealizowanego transportu.”; 4) w art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Państwa Członkowskie przekazują corocznie Komisji, najpóźniej do dnia 30 czerwca, sprawozdanie z realizacji planu na ich terytorium w poprzednim roku gospodarczym.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnęgo dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 78 z 200627.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia nadzwyczajnej pomocy krajowej przyznanej przez Republikę Cypryjską rolnikom cypryjskim w celu spłacenia części zadłużenia w sektorze rolnictwa powstałego na długo przed przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L23 - 69 z 200627.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (1)

 • Dz. U. L23 - 68 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L23 - 67 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L23 - 65 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L23 - 64 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L23 - 63 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L23 - 62 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L23 - 60 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L23 - 57 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L23 - 55 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L23 - 54 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L23 - 53 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L23 - 51 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L23 - 43 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 39 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 36 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 34 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych stycznia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L23 - 13 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L23 - 10 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L23 - 8 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 1 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 130/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.