Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych stycznia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 34

L 23/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 135/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych stycznia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości zostaną przeniesione do następnej transzy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W wyniku analizy ilości, dla których wnioski zostały złożone w ramach transzy ze stycznia 2006 r., należy przewidzieć wydawanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, w stosownych przypadkach, zastosowaniu

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na ryż otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98, złożone w pierwszych dziesięciu dniach roboczych stycznia 2006 r. i przekazane Komisji, podlegają zastosowaniu współczynnika redukcji zgodnie z redukcjami wyrażonymi w procentach określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Ilości dostępne w ramach transzy ze stycznia 2006 r., jakie zostaną przeniesione do następnej transzy, określa Załącznik do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2152/2005 (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 30).

27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/35

ZAŁĄCZNIK Redukcje wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane w ramach transzy ze stycznia 2006 r. i ilości przeniesione do następnej transzy: a) kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie Numer porządkowy Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy ze stycznia 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z kwietnia 2006 r. (w tonach)

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie

09.4127 09.4128 09.4129 09.4130

0 (1) 0 (1) — —

1 729 4 262,005 — —

b) kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie Numer porządkowy Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy ze stycznia 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z kwietnia 2006 r. (w tonach)

Australia Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Inne pochodzenie

09.4139 09.4140 09.4144 09.4145

0 (1) 0 (1) — —

2 608 1 911 — —

c) kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie Numer porządkowy Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy ze stycznia 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z lipca 2006 r. (w tonach)

Tajlandia Australia Gujana Stany Zjednoczone Ameryki Inne pochodzenie

09.4149 09.4150 09.4152 09.4153 09.4154

0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 98,3454

17 318,2 8 395,7 5 866 4 277,46 —

d) kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Pochodzenie Numer porządkowy Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy ze stycznia 2006 r. Ilość przeniesiona do transzy z lipca 2006 r. (w tonach)

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie

09.4112 09.4116 09.4117 09.4118 09.4119

98,1478 98,0399 98,5571 98,6080 98,2978

— — — — —

(1) Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 78 z 200627.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia nadzwyczajnej pomocy krajowej przyznanej przez Republikę Cypryjską rolnikom cypryjskim w celu spłacenia części zadłużenia w sektorze rolnictwa powstałego na długo przed przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L23 - 69 z 200627.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (1)

 • Dz. U. L23 - 68 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L23 - 67 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L23 - 65 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L23 - 64 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L23 - 63 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L23 - 62 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L23 - 60 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L23 - 57 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L23 - 55 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L23 - 54 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L23 - 53 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L23 - 51 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L23 - 43 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 39 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 36 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 13 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L23 - 11 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L23 - 10 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L23 - 8 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 1 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 130/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.