Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia nadzwyczajnej pomocy krajowej przyznanej przez Republikę Cypryjską rolnikom cypryjskim w celu spłacenia części zadłużenia w sektorze rolnictwa powstałego na długo przed przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 78

Strona 1 z 2
L 23/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia nadzwyczajnej pomocy krajowej przyznanej przez Republikę Cypryjską rolnikom cypryjskim w celu spłacenia części zadłużenia w sektorze rolnictwa powstałego na długo przed przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej (2006/39/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Republiki Cypryjskiej z dnia 21 listopada 2005 r., a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

powodu suszy, zaciągnęło pożyczki na zakup środków produkcji w gospodarstwie rolnym, wpadając przez to rok po roku w pułapkę skumulowanego zadłużenia. Zakres strat poniesionych przez rolników cypryjskich oraz kumulacja ich zadłużenia wpłynęła na ich zdolność do spłacenia zaciągniętych kredytów.

(5)

Dnia 21 listopada 2005 r. Cypr przedłożył Radzie wniosek o podjęcie decyzji zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu oświadczając, że ponieważ plan przyznania przez Cypr pomocy krajowej rolnikom cypryjskim w celu spłacenia części zadłużenia w sektorze rolnictwa powstałego na długo przed przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej wynika z nadzwyczajnych okoliczności, jest on zgodny ze wspólnym rynkiem. Rząd cypryjski podejmował intensywne wysiłki zmierzające do przywrócenia do zawodu dziesiątków tysięcy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich gospodarstw i domów po inwazji tureckiej w 1974 r. W celu umożliwienia tym rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich prowadzenia działalności na Cyprze przyznano kredyty z gwarancjami rządowymi na zakup maszyn i żywego inwentarza lub na realizację innych inwestycji w sektorze rolnictwa. W latach dziewięćdziesiątych Cypr stanął w obliczu niespotykanej i poważnej, trwającej 7 lat suszy o druzgocących konsekwencjach dla produkcji w sektorze rolniczym oraz dla przychodów gospodarstw rolnych. Mając nadzieję na lepsze zbiory w następnym roku, wielu rolników cypryjskich, którzy ucierpieli z

Na początku roku 1999 rząd podjął zobowiązanie polityczne do zajęcia się problemem skumulowanego zadłużenia gospodarstw rolnych, jednak z powodu fiaska w osiągnięciu porozumienia ze związkami zawodowymi rolników proponowany plan spłaty zadłużenia nie został zrealizowany przed przystąpieniem do Unii. Dopiero po długich dyskusjach i w wyniku presji poważnych wyzwań stojących przed sektorem rolnictwa na Cyprze po przystąpieniu związki zawodowe rolników zdecydowały się na zmianę stanowiska. Po przystąpieniu Cypru do Unii sektor rolnictwa na Cyprze przeżywa okres długotrwałego kryzysu, w przeciwieństwie do wszystkich innych nowych Państw Członkowskich zarejestrowano też spadek przychodów gospodarstw rolnych. Odnotowano znaczący spadek cen producenta w przypadku zbóż i owoców, oprócz owoców cytrusowych. Nie można było znaleźć normalnych rynków zbytu dla dużej części zbiorów winogron, więc Cypr poprosił o pomoc wspólnotową i otrzymał ją w celu realizacji planu natychmiastowego wykopania winorośli. Przewidując potrzebę dostosowania, zmian oraz dywersyfikacji, w Krajowym planie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004–2006 zawarto wiele planów i programów wymagających znaczących inwestycji ze strony rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Jednak okazało się, że skumulowane zadłużenie gospodarstw rolnych z okresu przed przystąpieniem było główną przeszkodą w realizacji tego planu, jako że banki i inne instytucje finansowe wymagają spłaty poprzednich kredytów przed przyznaniem nowych.

(6)

(2)

(3)

(4)

27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/79

(7)

Odmowa udzielenia dalszych pożyczek przez instytucje kredytowe stanowi główną przeszkodę w wysiłkach zmierzających do modernizacji i ulepszenia działania jednostek produkcji rolnej i zwierzęcej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 23 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 69 z 200627.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (1)

 • Dz. U. L23 - 68 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L23 - 67 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L23 - 65 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L23 - 64 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L23 - 63 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L23 - 62 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L23 - 60 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L23 - 57 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L23 - 55 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L23 - 54 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w styczniu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L23 - 53 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L23 - 51 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L23 - 43 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 39 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 36 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L23 - 34 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych stycznia 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L23 - 13 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L23 - 11 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L23 - 10 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

 • Dz. U. L23 - 8 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 1 z 200627.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 130/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.