Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 12

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dz.U. L 33 z dnia 8.2.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346)

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 12

L 230/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

Sprostowanie do dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 z dnia 8 lutego 2003 r., str. 30) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 15, tom 7, str. 346) W tytule: zamiast: „Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE”, „Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE”.


powinno być:

W tekście: zamiast: powinno być: W tekście: zamiast: powinno być: W tekście: zamiast: powinno być: W tekście: zamiast: powinno być: W tekście: zamiast: powinno być: zakład krwiodawstwa, placówka służby krwi. transfuzja, przetoczenie, dystrybucja [krwi ludzkiej i składników krwi], wydawanie [krwi ludzkiej i składników krwi]. przetwarzanie [krwi ludzkiej i składników krwi], preparatyka [krwi ludzkiej i składników krwi]. testowanie [krwi ludzkiej i składników krwi], badanie [krwi ludzkiej i składników krwi].

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 208 z dnia 5 sierpnia 2002 r., str. 1) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 7, tom 7, str. 3) W tytule i w tekście: zamiast: „Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu”,

powinno być: „Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 230 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 11 z 200624.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 346 z dnia 29.12.2005)

 • Dz. U. L230 - 8 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3863) (1)

 • Dz. U. L230 - 6 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 1464/95, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 800/1999, (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1138/2005, (WE) nr 951/2006 i (WE) nr 958/2006 w odniesieniu do wywozu produktów rolnych do Libanu

 • Dz. U. L230 - 4 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

 • Dz. U. L230 - 3 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 200624.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.