Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 1

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (2006/567/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3) (4)

winem, porozumienie w formie wymiany listów w celu wprowadzenia zmian w dodatkach I, II, III i IV do tej umowy. Należy zatem zatwierdzić wyżej wymienioną wymianę listów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Z uwagi na rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej, wnioski z pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy między UE i Chile w sprawie handlu winem, które odbyło się w Santiago de Chile dnia 8 stycznia 2004 r., wnioski z posiedzenia Komitetu Stowarzyszeniowego, które odbyło się w Santiago de Chile w grudniu 2004 r. oraz wnioski z drugiego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu winem oraz pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi w ramach Układu o stowarzyszeniu między UE a Chile z 13–14 czerwca 2005 r., które odbyły się w Madrycie, należy zmienić dodatki I, II, III i IV do Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu ochrony nowych oznaczeń geograficznych we Wspólnocie i w Chile, tradycyjnych oznaczeń Wspólnoty oraz uzupełniających opisów jakości Chile, ze skutkiem od dnia 24 kwietnia 2006 r. Wspólnota Europejska i Republika Chile wynegocjowały zatem, zgodnie z art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile zmieniające dodatki I, II, III i IV do Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony. Tekst Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do podpisania wymiany listów, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 140 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 139 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 136 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 135 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 2 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.