Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2006-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 20

a 2003 r., kiedy to dość już niska marża zysku zmniejszyła się o ponad połowę. Rentowność wzrosła wówczas, nie osiągając jednak poziomu z roku 2001. Podczas OD zyski osiągane przez przemysł wspólnotowy stanowiły nieco ponad połowę zysków z 2001 r. W 2002 r. wzrost cen nie mógł zrównoważyć wzrostu kosztów produkcji ani strat spowodowanych obniżeniem sprzedaży. W 2003 r. wyniki były jeszcze gorsze, ponieważ równocześnie nastąpił spadek cen, a spadek wielkości sprzedaży jeszcze się pogłębił. W 2004 r. i podczas OD rentowność przemysłu wspólnotowego podniosła się dzięki istotnemu wzrostowi wielkości sprzedaży przy stabilnych cenach.


Płace ogółem spadły w badanym okresie o 2 %. Z drugiej strony średnia ważona płaca wzrosła ze względu na konieczność wypłaty odpraw zwolnionym pracownikom. Co więcej, w celu pełnego wykorzystania inwestycji przeznaczonych na sprzęt konieczne było zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, co spowodowało wzrost kosztów pracy.

6.14. Wielkość marginesu dumpingu

(133) Jeśli chodzi o wpływ na przemysł wspólnotowy wielkości

rzeczywistego marginesu dumpingu, to biorąc pod uwagę niski poziom przywozu z ChRL, nie można wysnuć sensownych wniosków.

6.10. Wydajność 6.15. Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(128) Wydajność w przeliczeniu na pracownika, mierzona jako

wielkość produkcji na pracownika, wzrosła w badanym okresie o 12 %. Wzrost wydajności wynika z poziomu inwestycji w maszyny, a także redukcji liczby pracowników.

(134) Podczas gdy wskaźniki będące przedmiotem powyższej

analizy wskazują na pewną poprawę sytuacji przemysłu wspólnotowego po nałożeniu środków antydumpingowych w 2000 r., niektóre wskaźniki wykazują negatywne tendencje, dowodząc tym samym, iż sytuacja Wspólnoty nadal pozostaje niestabilna i podatna na zagrożenia.

6.11. Przepływ środków pieniężnych i zdolność do pozyskiwania kapitału

(129) W badanym okresie przepływ środków pieniężnych

6.16. Wnioski

(135) Między 2001 r. a OD odnotowano pozytywne zmiany

wzrósł o 10 %. następujących wskaźników: ceny sprzedaży, wykorzystanie mocy produkcyjnych i wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego wzrosły, a zapasy końcowe skurczyły się nieznacznie. Wydajność znacznie się zwiększyła. Inwestycje i przepływ środków pieniężnych także wykazały pozytywną tendencję.

(130) Producenci

wspólnotowi nie mieli problemów z pozyskaniem kapitału. Finansowali swoją działalność przez pożyczki zaciągane w spółkach powiązanych i bankach. Korzystano także z samofinansowania.

L 232/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2006

(136) I odwrotnie, odnotowano negatywne zmiany następują-

cych wskaźników: wielkość sprzedaży spadła, koszt produkcji w przeliczeniu na tonę i średni koszt pracy na jednego pracownika wzrosły przy malejącym zatrudnieniu. Rentowność i zwrot z aktywów netto także się pogorszyły.

mysłu wspólnotowego, mimo że ustabilizowała się w badanym okresie, w porównaniu z okresem poprzedzającym nałożenie środków w 2000 r. pozostaje nadal trudna. Zwłaszcza wyraźny negatywny trend w rentowności, która wciąż jeszcze nie osiągnęła odpowiedniego poziomu w OD, a także obniżony udział w rynku przemysłu wspólnotowego wskazują, że wciąż nie w pełni uporał się on ze skutkami dumpingu wyrządzającego szkodę.

(137) Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja przemysłu wspólnotowego

jest zróżnicowana: podczas gdy niektóre wskaźniki wykazują pozytywne zmiany, szereg innych wykazuje tendencję negatywną. Jeśli porównać powyższe tendencje z tymi opisanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1100/2000, oczywiste jest, że nałożenie środków antydumpingowych w 2000 r. umożliwiło przemysłowi wspólnotowemu ustabilizowanie swojej sytuacji, lecz nie pełne podźwignięcie się ze szkód. Mimo że przemysł wspólnotowy pod wpływem pozytywnych zmian rozpoczął inwestycje w nowy sprzęt do nowych zastosowań, należy podkreślić, że z powodu dużej wrażliwości rynku na ceny jego udział w rynku i rentowność spadły.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 42 z 200625.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniającego po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 219 z dnia 10.8.2006)

 • Dz. U. L232 - 40 z 200625.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3805)

 • Dz. U. L232 - 37 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L232 - 36 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 47. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L232 - 35 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 15. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 34 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L232 - 32 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 15. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 30 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 15. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 29 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L232 - 27 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L232 - 23 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L232 - 21 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.