Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2006-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1

Strona 1 z 20
25.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1264/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Rosyjskiej („Rosja”) i Ukrainy. Jednocześnie decyzją 94/202/WE (4) Komisja przyjęła zobowiązanie złożone przez rząd Rosji w powiązaniu z V/O Stankoimport z siedzibą w Moskwie (Rosja).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 i 3,

W maju 2000 r. rozporządzeniem (WE) nr 1100/2000 (5) Rada ponownie przedłużyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz SiC pochodzącego z ChRL, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia, a także przedłużyła zobowiązanie złożone przez rząd Rosji w powiązaniu z V/O Stankoimport, Moskwa, Rosja, przyjęte decyzją Komisji 94/202/WE.

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dochodzenie wymienione powyżej w motywie 1, które doprowadziło do nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych oraz przyjęcia zobowiązań od niektórych eksporterów objętych dochodzeniem, a także przeglądy wygaśnięcia przeprowadzone w latach 1994 i 2000, o których mowa powyżej w motywach 1 i 2, są określane dalej jako „dochodzenia pierwotne”.

1. PROCEDURA 1.1. Poprzednie dochodzenia, obowiązujące środki i trwające dochodzenia

(1)

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 821/94 (2), w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 14 i 15 rozporządzenia (EWG) nr 2423/88 (3), Rada przedłużyła obowiązywanie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz węglika krzemu (SiC) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Polski, Federacji

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1786/97 (Dz.U. L 254 z 17.9.1997, str. 6). (3) Dz.U. L 209 z 2.8.1988, str. 1.

W 2004 r., rozporządzeniem (WE) nr 991/2004, Rada przewidziała zwolnienie z ceł antydumpingowych przywozu do nowych państw członkowskich, które w dniu 1 maja 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej („UE10”), ustalone w oparciu o warunki szczególnych zobowiązań („zobowiązania związane z rozszerzeniem”), i upoważniła Komisję do przyjęcia tych zobowiązań związanych z rozszerzeniem. Na tej podstawie, decyzjami 2004/498/WE (6) i 2004/782/WE (7), Komisja przyjęła zobowiązania złożone przez ukraińskiego producenta eksportującego Otwartą Spółkę Akcyjną „Zaporozhsky Abrasivny Combinat”. Przyjęcie tego zobowiązania wygasło dnia 20 maja 2005 r.

(4) Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 32. (5) Dz.U. L 125 z 26.5.2000, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 991/2004 (Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 18). (6) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 88 (7) Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 37.

L 232/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2006

(5)

W styczniu 2004 r. na wniosek ukraińskiego producenta eksportującego, spółki Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy (8).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 232 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 42 z 200625.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniającego po raz 67. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 219 z dnia 10.8.2006)

 • Dz. U. L232 - 40 z 200625.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3805)

 • Dz. U. L232 - 37 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L232 - 36 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 47. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L232 - 35 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 15. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 34 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L232 - 32 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 15. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 30 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 15. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L232 - 29 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L232 - 27 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L232 - 23 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L232 - 21 z 200625.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.