Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

Data ogłoszenia:2006-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 10

L 233/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1279/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Od dnia 1 stycznia 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającym agromonetarne porozumienia dotyczące euro (4), ustalanie kursu walutowego ogranicza się jedynie do rolniczych kursów przeliczeniowych pomiędzy euro a walutami tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

(4)

Należy zatem ustalić na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej różnych walut krajowych,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1

(1)

Począwszy od roku gospodarczego 2006/2007, rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3) zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 318/2006. Rozporządzenie (WE) nr 1260/2001 stosuje się nadal w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006.

Kurs walutowy mający zastosowanie do przeliczenia cen minimalnych buraka cukrowego, określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, jak również opłaty produkcyjnej i – tam, gdzie ma to zastosowanie – dodatkowej opłaty wyrównawczej, określonych odpowiednio w art. 15 i 16 wymienionego rozporządzenia, w każdej walucie krajowej tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty, ustalony na rok gospodarczy 2005/2006, określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Na mocy art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1713/93 minimalne ceny buraka cukrowego, określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, oraz opłata produkcyjna i opłata wyrównawcza, określone odpowiednio w art. 15 oraz 16 tego rozporządzenia, przeliczane są na walutę krajową przy zastosowaniu specjalnego rolniczego kursu wymiany równego wielkości średniej, wyliczonej pro rata temporis, specjalnych rolniczych kursów wymiany stosowanych w trakcie danego roku gospodarczego.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 19). (3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 318/2006.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

(4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

26.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/11

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

L 233/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2006

ZAŁĄCZNIK

Określony kurs walutowy

1 euro =

29,0021 7,45928 15,6466 0,574130 0,696167 3,45280 254,466 0,429300 3,92889 239,533 39,0739 9,37331 0,684339

korony czeskie korony duńskie korony estońskie funty cypryjskie łaty łotewskie lity litewskie forinty węgierskie funty maltańskie złote polskie tolary słoweńskie korony słowackie korony szwedzkie funty szterlingi

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 6 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2006/2007 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L233 - 5 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L233 - 3 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

 • Dz. U. L233 - 1 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.