Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2006-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 5

26.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1277/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1845/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1845/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1845/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 zapis „131 185 ton” zastępuje się zapisem „154 783 tony”; 2) w tytule Załącznika zapis „131 185 ton” zastępuje się zapisem „154 783 tony”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 131 185 ton kukurydzy znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1845/2005 (2). Ze względu na aktualną sytuację na rynku właściwe jest zwiększenie ilości kukurydzy wystawionej na sprzedaż przez czeską agencję interwencyjną na rynku wewnętrznym przez otwarcie przetargu stałego na 154 783 tony.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1145/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 923/2006 (Dz.U. L 170 z 23.6.2006, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 233 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 10 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L233 - 6 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2006/2007 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L233 - 3 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych przetworów z mięsa drobiowego

 • Dz. U. L233 - 1 z 200626.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.