Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 70. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2006-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 14

Strona 1 z 2
L 235/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 70. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniach 18 i 23 sierpnia 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dnia 25 lipca Komitet ds. Sankcji podjął decyzję o wprowadzeniu kilku zmian do istniejących wpisów; jedną z nich należy wprowadzić do załącznika I. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1228/2006 (Dz.U. L 222 z 15.8.2006, str. 6).

30.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/15

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się w następujący sposób:

(1) W tytule „Osoby fizyczne” skreśla się następujący wpis:

„Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Szwecja; urodzony 20 listopada 1974 r.; miejsce urodzenia: Garbaharey, Somalia; obywatelstwo: szwedzkie; numer paszportu: paszport szwedzki nr 1041635; numer identyfikacji krajowej: 741120-1093”.

(2) Wpis „Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani alSayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 235 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 24 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329 z dnia 17.12.2003) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 6, tom 6, str. 72)

 • Dz. U. L235 - 23 z 200630.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z dnia 28.2.2006)

 • Dz. U. L235 - 17 z 200630.8.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/74/WE z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dichlorpropu-P, metkonazolu, pirymetanilu i trichlopyru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L235 - 8 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L235 - 3 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L235 - 1 z 200630.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.