Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 1

1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (2006/580/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i art. 300 ust. 3 zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”) załączone do niej załączniki i protokoły, jak również deklaracje załączone do aktu końcowego. 2. Teksty, o których mowa w ust. 1, są dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych w imieniu Wspólnoty do podpisania i złożenia dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 56 umowy. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2006 r. W imieniu Rady U. PLASSNIK Przewodniczący

Do czasu wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu w dniu 12 czerwca 2006 r. należy zatwierdzić Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony. Postanowienia handlowe zawarte w tej umowie mają charakter wyjątkowy, związany z polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, i nie będą stanowiły dla Unii Europejskiej żadnego precedensu w polityce handlowej Wspólnoty względem państw trzecich, innych niż państwa Bałkanów Zachodnich. Umowę należy podpisać i zatwierdzić,

(2)

(3)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.