Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 160

Tytuł:

Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 160

Strona 1 z 52
L 239/160

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 4

1.9.2006

w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS protokół 4)

SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 TYTUŁ II Definicje

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” Wymogi ogólne Dwustronna kumulacja we Wspólnocie Dwustronna kumulacja w Albanii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zamienne i narzędzia Zestawy Elementy neutralne WYMOGI TERYTORIALNE Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy


Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Article 11 TYTUŁ III

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 TYTUŁ IV

ZWROT LUB ZWOLNIENIE Zakaz zwrotu lub zwolnienia z ceł

Artykuł 15 TYTUŁ V

DOWÓD POCHODZENIA Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawione z mocą wsteczną Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio Warunki sporządzania deklaracji na fakturze Upoważniony eksporter Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Article 29 Artykuł 30 TYTUŁ VI

UZGODNIENIA W SPRAWIE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów

Artykuł 31 Artykuł 32 Artykuł 33

1.9.2006

PL

Artykuł 34 Artykuł 35 Sankcje Strefy wolnocłowe

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/161

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA Artykuł 36 Artykuł 37 Stosowanie protokołu Warunki specjalne

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 38 Zmiany w protokole

Wykaz załączników Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące w celu uzyskania przez wytworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wydanie świadectwa przewozowego EUR.1 Tekst deklaracji na fakturze

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

h)

„wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów zgodnie z definicją podaną w lit. g) stosowaną mutatis mutandis; „wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną każdego z materiałów składowych produktu, pochodzących z innej Strony lub, kiedy wartość celna jest nieznana lub nie może być ustalona, pierwsza możliwa do ustalenia cena płacona za materiały we Wspólnocie lub w Albanii; „działy” i „pozycje” oznaczają działy i pozycje (kody czterocyfrowe) stosowane w nomenklaturze stanowiącej Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, zwany w niniejszym protokole „Systemem Zharmonizowanym” lub „HS”; „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji; „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednolitym dokumentem transportowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą; „terytoria” obejmują wody terytorialne.

TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego protokołu: a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetworzenia łącznie z montażem i czynnościami szczególnymi; „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 160 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.